Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Heausksusele tuginemine aktsiate omandamisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-37-14http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-37-14

Riigikohtu 07.05.2014 lahend nr 3-2-1-37-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu hagi. Hageja esmane nõue oli suunatud aktsiaraamatus vaidlusaluste aktsiate kohta tehtud omanikukande muutmisele, sest kostja ei ole täitnud poolte sõlmitud aktsiate ostu-müügi lepingust tulenevat kohustust esitada Eesti väärtpaberite keskregistrile (EVK) sellekohane avaldus. Hageja alternatiivnõudeks oli mõista kostjalt tema kasuks välja selle lepingu alusel tasutud rahasumma. Kostja hinnangul ei ole tema hagejaga aktsiate ostu-müügi lepingut sõlminud. Samas oleks aktsiate võõrandamine ka kehtetu, sest see on toimunud kostja abikaasa nõusolekuta, kes ei ole käsutust heaks kiitnud.

Maakohus rahuldas hageja nõude põhjendusega, et hageja omandas aktsiad heauskselt, mistõttu õigustamatu käsutus on kehtiv. Kostja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse ning ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse tõendite ebaõige hindamise tõttu ja tegi uue otsuse, millega rahuldas hageja alternatiivnõude. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb osaliselt tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu.

2. Heauskse omandamise korral kehtib käsutus vaatamata sellele, et käsutuse tegi õigustamata isik. Heausksuse olemasolu tuleb eeldada ja selle eelduse ümberlükkamisel on tõendamiskoormus kostjal.

3. Ringkonnakohus jättis tähelepanuta, et vaidlusaluse tehingu tegemise ajal kehtinud perekonnaseaduse (PKS) norm kohaldub ühisomandis oleva vallasasja võõrandamise korral. Viidatud säte ei kohaldu aga õiguse võõrandamise korral. Väärtpaberitena registris kajastatud aktsiad on kehatud õigused ning need ei ole asjad (kehalised esemed). Samas tuleneb 1. juulist 2010 jõustunud PKS-i § 29 lg 1 teisest lausest, et kui üks abikaasa käsutab abikaasade ühisvara hulka kuuluvat vallasasja või õigust, eeldatakse teise abikaasa nõusolekut.

 

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est