Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 19.06.2013. Seadus jõustus 15.07.2013, osaliselt 1.01.2014.

Seadusemuudatusega tahetakse täiendada kehtivat õigust normidega, mis võimaldavad konkurentsiametil kasutada talle Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2003 antud pädevusi.  

Muudatuse kohaselt on konkurentsiametil õigus omal algatusel ja edasilükkamatutel juhtudel, kui esineb tõsine ja korvamatu oht konkurentsile, kehtestada ettekirjutusega isikule kohustus teha teatud tegu või hoiduda teatud teost.

Teise olulise täiendusena nähakse konkurentsiametile ette õigus kiita heaks ettevõtjate poolt konkurentsiolukorra parandamiseks vabatahtlikult võetavaid kohustusi. Muudatusega antakse ettevõtjale, kellele konkurentsiamet kavatseb teha rikkumise kõrvaldamist nõudva ettekirjutuse, võimalus esitada konkurentsiametile ettepanek kohustuste võtmiseks, mis on suunatud ettevõtja tegevusest tulenevate konkurentsiprobleemide lahendamisele ja selle kaudu konkurentsiolukorra parandamisele.

Ülejäänud muudatused hõlmavad peamiselt erinevate õigusaktide täiendamist või täpsustamist praktikas tõusetunud konkurentsialaste probleemide lahendamiseks, muuhulgas konkurentsiseaduses sätestatud menetluse ja vastutuse sätete muutmist ja täpsustamist, eri- või ainuõiguse kontseptsiooni selgemat määratlemist, koondumisi puudutavate sätete muutmist ning mitmete sätete sõnastuslikku täpsustamist.

Lisaks konkurentsiseadusele muudetakse veel elektroonilise side seadust, karistusseadustikku ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est