Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Juhatuse liikme kohustuste rikkumise kindlakstegemine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-40-13

Riigikohtu 29.05.2013 lahend nr 3-2-1-40-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (pankrotihaldur) esitas kostja vastu kahju hüvitamise nõude. Hagiavalduse kohaselt oli kostja üheaegselt pankrotistunud aktsiaseltsi ja kolmanda isiku juhatuse liikmeks ja need sõlmisid omavahel lepingu eesmärgiga välja võtta aktsiaseltsist tulu. Kostja väitel oli nõue aegunud ja ta taotles aegumise kohta vaheotsuse tegemist. Maakohus jättis hagi rahuldamata, nõustudes kostjaga selles, et nõue on aegunud. Ringkonnakohus nõustus maakohtu sellise käsitlusega. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu ja maakohtu otsused tuleb tühistada menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu, sest kohus ei saa lahendada nõude aegumist, teadmata, milline nõue millisel alusel on esitatud.
  2. Äriühingu juhatuse liikme vastu esitatavale kahju hüvitamise nõudele kohaldub üksnes äriseadustikus sätestatud viieaastane aegumise eritähtaeg. Kolleegiumi arvates ei ole esitatud asjaoludel välistatud, et hagejal võib olla kostja vastu kolmandale isikule maksete tegemisest tingitud kahju hüvitamise nõue ja see nõue ei pruugi olla aegunud.
  3. Kuna juhatuse liige on kohustatud tegutsema aktsiaseltsi suhtes lojaalselt, heas usus ja kooskõlas heade äritavadega, peab ta oma tegevuses lähtuma põhimõttest, et tema (või tema kontrolli all oleva äriühingu) ja äriühingu, mille juhatuse liikmeks ta on, omavaheline äritegevus peab toimuma turutingimuste kohaselt. Kui juhatuse liige ei tee makseid ise, võib tema kohustuste rikkumist näha selles, et ta talub põhjendamatute maksete tegemist ega võta midagi ette nende takistamiseks.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est