Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ettemaksukonto arestimise põhjendatus

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-4-13

Riigikohtu 30.04.2013 lahend nr 3-3-1-4-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet taotles maksukorralduse seaduse (MKS) § 1361 lg 1 ja § 130 lg 1 p 6 alusel halduskohtult luba arestida kaebaja ettemaksukonto. Halduskohus rahuldas maksuhalduri taotluse. Kaebaja esitas halduskohtu määruse peale määruskaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Kohtu seisukoht

  1. Maksuhalduril on halduskohtu loal õigus tulevase maksukohustuse täitmise tagamiseks arestida maksukohustuslase rahalisi nõudeid ja keelata isikul neid sisse nõuda. Selles kaasuses puudusid Riigikohtu arvates ettemaksukonto arestimisel aga eesmärk ja vajadus, sest polnud menetlust, mille tagamiseks saanuks täitmist tagava toiminguna isiku ettemaksukontot arestida.
  2. Ettemaksukonto arestimise võimalust MKS otsesõnu ette ei näe. MKS-i § 131 lg 1 annab maksuhaldurile küll õiguse arestida isiku pangakontot, kuid viidatud normi ei saa kasutada analoogia alusel ettemaksukonto arestimiseks. Kuigi seaduses ei ole eraldi normi ettemaksukonto arestimise kohta, ei ole ettemaksukonto arestimine võimatu. Kuna ettemaksukontol on maksukohustuslase rahalised nõuded riigi vastu, tuleb ettemaksukonto arestimist käsitleda ettemaksukontol oleva rahalise nõude arestimisena MKS-i § 130 lg 1 p 6 ja täitemenetluse seadustiku § 111 tähenduses. Ettemaksukonto arestimine kui isiku õigusi oluliselt riivav meede vajaks aga seadusandjapoolset reguleerimist.
  3. Eristada tuleb tagastusnõude tuvastamise ja täitmise nõudeid. Tagastusnõude tuvastamisel kontrollib maksuhaldur enammakse olemasolu ja õigsust. Kui kontrolli tulemusena selgub, et maksukohustuslasel ei ole enammakset tekkinud, tuleb maksuhalduril teha selle kohta motiveeritud maksuotsus. Kui tagastusnõuet välistavaid asjaolusid ei tuvastata, tuleb maksuhalduril tagastusnõue aktsepteerida. Aktsepteerimisega tunnistab maksuhaldur tagastusnõude olemasolu. Tagastusnõude tuvastamise menetlus lõpeb enammakse kandmisega maksukohustuslase ettemaksukontole. Tagastusnõude täitmiseks peab maksukohustuslane esitama maksuhaldurile vastava taotluse.
  4. Maksuhaldur peab kontrollima käibemaksu tagastusnõude õigsust maksimaalselt 120 päeva jooksul. Kui asjas puuduvad tagastusnõude täitmise tähtaja peatamise alused, tuleb maksuhalduril otsustada 120-päevase tähtaja jooksul, kas tagastusnõue aktsepteerida või jätta aktsepteerimata ja teha selle kohta kirjalik motiveeritud otsus. Tagastusnõude täitmise taotluse olemasolu korral tuleb kontrollitud tagastusnõue viivitamata täita.
  5. Tagastusnõude aktsepteerimine ja isegi selle täitmine ei välista edaspidist täielikumat kontrolli ning maksusumma lõplikku kindlaksmääramist. Kui maksuhaldur soovib tagastusnõude aluseks olevaid asjaolusid põhjalikumalt uurida, tuleb tal algatada vastav üksikjuhtumi kontrollimenetlus, mille käigus on tal õigus taotleda halduskohtult luba täitetoimingute sooritamiseks, sh ettemaksukonto arestimiseks.
  6. Kui maksuhaldur ei ole täitnud tagastusnõuet seadusega sätestatud tähtaja jooksul, on ta kohustatud arvestama tähtpäevaks tagastamata summalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mil enammakse tagastamine pidi toimuma, kuni selle tagastamise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Sellise intressi maksmise kohustust ei välista halduskohtu antud luba arestida ettemaksukonto, sest ettemaksukonto arest ei pikenda ega peata tagastusnõude täitmise tähtaega. Tegemist on meetmega, mis peab korvama maksukohustuslasele maksuhalduri õigusvastasest viivitusest tulenevaid tagajärgi.
  7. Maksuhaldur võib taotleda kohtult luba täitmist tagavate toimingute sooritamiseks juba põhjendatud kahtluse korral. Selliseks kahtluseks annavad põhjust käimasoleva maksumenetluse käigus kogutud tõendid, isiku ebausaldusväärne käitumine maksuõigussuhetes ja maksupettusele viitavad asjaolud. Maksuhaldur peab oma taotlust piisavalt ja usutavalt põhjendama ning vajaduse korral oma väiteid asjakohaste tõenditega kinnitama.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu ja halduskohtu määrused.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est