Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tasaarvestus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-16-84/24

Riigikohtu halduskolleegiumi 27.03.18 otsus nr 3-16-84/24

Asjaolud

Maksu- ja tolliamet (edaspidi MTA) vähendas koos maksuvõla tasumise korraldusega ettevõtte sisendkäibemaksu ning nõudis tagasi alusetult tagastatud maksusumma, mille ringkonnakohus tühistas. MTA kohustas ettevõtet tasuma täiendavat maksusummat, mille peale esitas ettevõte halduskohtule kaebuse, kuid mis jäeti rahuldamata. Ettevõte vaidlustas maksuotsuse halduskohtus, mille vaidlus on pooleli. Ettevõte esitas MTA-le taotluse kinnipeetud summa tagastamiseks, mille tulemusel tagastas MTA kinnipeetud summa, kuid jättis rahuldamata taotluse intresside tasumiseks. Ettevõte esitas halduskohtule kaebuse, mille kohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas osaliselt. MTA pöördus kassatsioonkaebusega riigikohtusse.

Riigikohtu seisukohad

1. Maksukohustuslasele makstavat intressi reguleerib maksukorralduse seadus (edaspidi MKS) § 116. Tasaarvestuse aluseks võib olla ka maksuotsus. Tulenevalt MKS-i § 105 lõike 4 kohaselt toimub maksuotsusega määratud maksusumma tasaarvestamine maksukohustuslase tagastusnõudega 30 päeva möödudes haldusakti kättetoimetamisest. Kui maksuhaldus tasaarvestab isiku tagastusnõuded, kuid tasaarvestuste aluseks olev maksuotsus hiljem tühistatakse, puudub MKS-i § 105 lõikest 4 tulenev õiguslik alus tasaarvestuste tegemiseks.

2. Õigusliku aluseta tehtud tasaarvestuse puhul maksukohustuslasele intressi arvestamine ei ole vastuolus MKS-i § 116 tuleneva eesmärgiga ega anna isikule alusetut likviidsuseelist ning ei muuda isikule makstava intressi arvestamise ja tasumise kohustust sõltuvaks konkreetse maksumenetluse asjaoludest. Kui hiljem selgub, et maksukohustuslasel oli sõltumata maksuotsuse tühistamisest tasaarvestuse tegemise ajal või hilisemal ajal maksuvõlg, tuleb maksukohustuslasel sellelt MKS-i § 115 lõike 1 järgi tasuda intressi.

3. MKS-i § 116 lõike 1 eesmärk on hüvitada kahju, mis võib maksukohustuslasele tekkida juhul, kui maksuhalduri haldusakt on kohustanud isikut tasuma suuremat maksusummat, kui see on ette nähtud maksuseaduses. Võimalus täitmist tagavate toimingute sooritamiseks enne rahalise nõude või kohustuse määramist ei muuda õigusliku aluseta tehtud tasaarvestust õiguspäraseks ega muuda intressi maksmise kohustust.

4. Kui MKS-i § 116 lõiget 6 järgides on maksuhaldurile aluselt tasutud summa ja sellelt arvutatud intress tagastatud maksukohustuslase ettemaksukontole, on maksuhalduril võimalik seda tasaarvestada muude maksuhalduri hallatavate nõuetega. Kui maksukohustuslane on enne haldusakti kehtetuks tunnistamist või muutmist taotlenud alusetult tasutud summa ja intressi tasumist pangakontole, ei ole tasaarvestus ettemaksukontol võimalik.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ning ringkonnakohtu otsuse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est