Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kaubanduskoda ootab arvamusi börsifirmade aruandluse karmistamise kohta

Kaubandus-tööstuskoda ootab oktoobri alguseni ettevõtjate arvamusi riigi plaani kohta nõuda börsiettevõtetelt senisest detailsemat infot ettevõtete juhtide tasustamise kohta.

Rahandusministeeriumil on valminud eelnõu väärtpaberituru seaduse muutmiseks, mille eesmärk on võtta üle väärtpaberiturgu puudutavad Euroopa Liidu direktiivid ja määrused.

Põhiliseks muudatuseks on börsiettevõtete kohustus avaldada senisest detailsemalt andmeid ettevõtete juhtide tasustamisest, märkis kaubandus-tööstuskoda enda kodulehel. Koda ootab 1. oktoobrini ettevõtjate arvamusi eelnõu kohta.

Väärtpaberite avaliku pakkumise korral kohaldatakse edaspidi prospektimäärusest otsekohalduvaid nõudeid. Näiteks ei pea enam väärtpaberite pakkumisel kuni 1 miljoni euro – varasemalt kuni 100 000 euro – puhul koostama prospekti, selgitas koda.

Eelnõu järgi peab esindajakonto omaja ka aktsiate emitendi või tema määratud kolmanda isiku taotlusel esitama talle andmed aktsionäride kohta, kellel on vastavas emitendis üle 0,5 protsendi aktsiatega määratud häältest juhul, kui esindajakonto omaja on aktsiaid omandanud vastava aktsionäri või tema esindaja esitatud käsundi kohaselt.

Aktsiaemitent on eelnõu järgi ka kohustatud avalikustama oma veebilehel tasustamisaruande viimase majandusaasta kohta ning tagama selle avalikult kättesaadavuse vähemalt kümne aasta jooksul.

Näiteks esitataks tasustamisaruandes iga juhi kohta tasu kogusumma, tuues eraldi välja põhitöötasu ja tulemustasu osakaalu ja selgitus tasu kogusumma vastavuse kohta tasustamispoliitikale, sealhulgas, kuidas see aitab kaasa aktsiaemitendi pikaajalistele tulemustele.

Tasustamisaruanne esitataks eelnõu järgi tutvumiseks üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Aktsiaemitent avalikustaks seotud isiku ja aktsiaemitendi tütarettevõtja vahelised olulised tehingud.

Aktsiaemitendi tehing on eelnõu mõttes oluline, kui tehingu rahaline väärtus moodustab vähemalt 30 protsenti aktsiaemitendi viimases auditeeritud bilansis kajastatud konsolideeritud omakapitalist.

Vastavaid tehinguid ei pea eelnõu järgi avalikustama, kui tehingud on tehtud turutingimustel aktsiaemitendi igapäevase majandustegevuse raames või kui nõukogu on veendunud, et tehing vastab aktsiaemitendi ja seotud osapoolteks mitteolevate aktsionäride huvidele ning on nende seisukohast õiglane ja mõistlik.

Eelnõukohane seadus jõustub üldises korras ehk 10 päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud Euroopa Liidu õigusaktidega seotud muudatused, mis jõustuksid nende ülevõtmise tähtajal. Näiteks aktsionäride direktiivi osa jõutuks 10. juunil 2019 ja prospektimäärusest puudutavad muudatused 21. juulil 2019.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est