Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Elatise vähendamine alla miinimumi

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-11905/66

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28.03.18 otsus nr 2-16-11905/66

Asjaolud

Hagejad esitasid maakohtule hagi elatiste suurendamiseks, mille kohus rahuldas osaliselt rahalise nõude suuruse osas. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas osaliselt ning tühistas maakohtu otsuse hagi osalise rahuldamise osas. Hagejad pöördusid kassatsioonkaebusega riigikohtusse.

Riigikohtu seisukohad

1. Alates 2010. aasta 1. juulist saab alaealise lapse elatisnõude esitada kohtusse hagejana laps, keda esindab esmajoones tema hooldusõiguslik vanem tulenevalt perekonnaseaduse (edaspidi PKS) § 97 punktist 1. Enne 1. juulit 2010 kehtinud PKS-i § 61 lõike 1 järgi võis lapse kasuks elatise väljamõistmise hagi esitada vanem enda nimel.

2. Olukorras, kus seadus on pärast eelmise asja lahendamist muutunud, tuleb lähtuda kehtivast õigusest. Seetõttu on võimalik laste ema ja kostja vahelises vaidluses tehtud varasemat kohtulahendit erandlikult muuta ka hagejate hagi alusel kostja vastu, samuti kostja hagi alusel hagejate vastu. Uus lahend asendab varasema täitedokumendina.

3. PKS-i § 102 lõike 2 neljas lause sätestab näidisloetelu mõjuvatest põhjustest, mille alusel on võimalik iga üksikjuhtumi asjaolusid arvestades välja mõista miinimumelatisest väiksem elatis. Mõjuvaks põhjuseks võib olla asjaolu, et lapse vajadused on kaetud muul viisil, kuid ainuüksi peretoetuste maksmise fakt ei anna alust vähendada elatist alla miinimummäära. Elatise vähendamiseks alla miinimumi võib riiklike peretoetuste maksmine olla mõjuv põhjus koostoimes muude asjaoludega, näiteks vanemate halva varalise seisundiga.

4. Kohus saab seisukohta, et osa lapse vajadustest võib olla kaetud peretoetustega, arvesse võtta ainult siis, kui menetlusosaline sellele tugineb.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse apellatsioonkaebuse rahuldamise osas ning jättis jõusse maakohtu otsuse samas asjas

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est