Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eelmärke ja märkuse kandmine kinnistusraamatusse

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-8524/32

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28.03.18 otsus nr 2-17-8524/32

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi kostja omandist korteri väljanõudmiseks, omanikukande kustutamiseks ja uue omanikukande tegemiseks, asendades kostja nõusoleku kohtuotsusega. Maakohus rahuldas hagi tagamise taotluse ning arestis hagi tagamiseks korteri. Kostja esitas määruskaebuse, mille tulemusel tühistas ringkonnakohus maakohtu määruse ning jättis hagi tagamise taotluse rahuldamata. Hageja pöördus määruskaebusega riigikohtusse.

Riigikohtu seisukohad

1. Alusetu rikastumise sätetest tulenevad omandi üleandmisele suunatud nõuded on tagatavad eelkõige eelmärkega. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 63 lõike 3 teise lause kohaselt ei takista eelmärge, erinevalt keelumärkest, kannete tegemist kinnistusraamatusse. Seega võimaldab eelmärge paindlikumalt arvestada nii hageja kui ka kostja huvidega. Eelmärke sissekandmine on hagejale menetluslikult lihtsam, kuna AÕS-i § 63.1 lõike 1 teise lause kohaselt ei ole hagi tagamise määruse alusel eelmärke kinnistusraamatusse kandmiseks nõutav, et eelmärke tegemist nõudev isik tõendaks eelmärkega tagatava nõude täitmise raskendamise või võimatuks muutumise ohtu. Muul juhul tuleb hagi tagamise alust kohtule põhistada.

2. Kohus saab omal algatusel teha uue määruse, millega kantakse kinnistusraamatusse eelmärge, taotletud keelumärke asemel. Sarnaselt on õigus kanda taotletud keelumärke asemel kinnistusraamatusse ka eelmärge. Kohus peab siiski määrama enne märke tegemise otsustamist tähtaja, mille jooksul peab hageja kohtule teatama, kas ta soovib eelmärke seadmist. Kui hageja soovib eelmärke sissekandmist, tuleb kohtul tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 381 lõike 2 alusel kontrollida ka esitatud nõude põhistatust.

3. TsMS-i § 378 lõike 1 punkti 10 järgi on üheks hagi tagamise abinõuks ka kohtu poolt vajalikuks peetud muu abinõu, kuid kaalutlusõigus abinõu valikul antakse kohtule siis, kui abinõu ei ole kirjeldatud sama sätte punktides 1–9. Siiski peab kohtu poolt vajalikuks peetud abinõul olema vähemalt üldjuhul üldine seos TsMS-i § 378 lõike 1 punktides 1–9 sätestatutega. TsMS-i § 378 lõike 1 punkti 10 saab lugeda seaduseks AÕS-i § 63.1 lõike 7 tähenduses, mis võimaldab kinnistusraamatus AÕS-i § 63 lõike 1 punktis 4 sätestatud märkuse abil nähtavaks teha, et kohtus on pooleli kinnistusraamatusse kantud kinnistut puudutav kohtuvaidlus. Eelmainitud hagi tagamise abinõul on üldine seos TsMS-i § 378 lõike 1 punktis 2 sätestatud keelumärke sissekandmise ning AÕS-i § 63 lõike 2 esimeses lauses ja lõike 5 esimeses lauses välja toodud abinõudega. Õigusvaidluse märke kinnistusraamatusse sissekandmise võimalus on ette nähtud halduskohtumenetluse seadustiku § 251 lõike 1 punktis 4.

4. Kinnistusraamatusse sissekantav märkus tagab selle, et kolmas isik ei saa pärast kohtumenetluse lõppemist tugineda TsMS-i § 460 lõike 2 alusel sellele, et tema suhtes ei kehtiks praeguses asjas tehtav võimalik hagi rahuldav kohtulahend kolmanda isiku heausksuse tõttu.

Riigikohus rahuldas osaliselt määruskaebuse, tühistas ringkonnakohtu määruse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est