Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Vorminõuet järgimata tehtud kohustustehing

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-40-17

Riigikohtu 22.05.2017 lahend nr 3-2-1-40-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Isik esitas maakohtule kostja vastu hagi, milles palus kohustada kostjat andma nõusolek kinnisasja kohta tehtud omanikukande kustutamiseks ja kanda omanikuna sisse isik. Isiku õigusjärglastena astusid menetlusse hagejad. Maakohus jättis hagi rahuldamata. Hagejad esitasid apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja rahuldas hagi, kohustades kostjat andma nõusolek kanda kinnistu omanikena kinnistusraamatusse sisse hagejad võrdsetes mõttelistes osades. Kostja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 89 lg-st 3 tulenevalt ei tähenda näiliku tehingu tühisus seda, et tühine oleks ka varjatud tehing. Varjatud tehing kehtib juhul, kui see vastab sellise sisuga tehingu kehtivuse eeldustele, sealhulgas vorminõuetele.

2. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 119 lg 1 eesmärgiks on kaitsta pooli notariaalse tõestamise funktsioonidega (nõustamine ja hoiatamine) majanduslikult oluliste tehingute tegemisel. Vormi järgimata jätmisel korral on tehing TsÜS § 83 lg 1 järgi tühine.

3. AÕS § 119 lg 2 järgi saab vorminõuet järgimata tehtud kohustustehing muutuda kehtivaks, kui tehingu täitmiseks on sõlmitud asjaõigusleping ja tehtud vastav kanne kinnistusraamatusse.

4. AÕS § 119 lg 2 eesmärgiks on õiguskindluse tagamine olukorras, kus lepingu notariaalse tõestamise nõude hoiatamis- ja nõustamisfunktsioon on täidetud. Asjaõigusliku käsutustehingu notariaalse tõestamisega ning kinnistusraamatusse kande tegemisega on kõnealuse sätte eesmärk täidetud, mistõttu seaduses ettenähtud vorminõuet järgides sõlmitud käsutustehingu tegemine parandab kohustustehingu vormipuuduse.

5. Kui kehtetuks osutuvad nii kohustus- kui käsutustehing või käsutustehing üksi, ei ole kinnisomandi omandiõigus kinnisasja omandajale üle läinud ning kinnistusraamatu kanne ei vasta tegelikule õiguslikule olukorrale.

6. Kui asuda seisukohale, et pooled sõlmisid kinkelepingute varjamiseks vahetuslepingu, saaks kohustustehing olla vaatamata vorminõude rikkumisele AÕS § 119 lg 2 järgi kehtiv, kui käsutustehing on tehtud seaduses ettenähtud vorminõuet järgides ning kinnistusraamatusse on tehtud vastav kanne.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule, kes peab võtma seisukoha, kas pooled on sõlminud näilikud kinkelepingud, varjates sellega tegelikult teha soovitud vahetustehingut.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est