Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 07.06.2017
Seadus jõustub 06.07.2017, osaliselt 01.10.2017

Seadusega luuakse regulatsioon Euroopa pangakontode arestimismääruse siseriiklikuks rakendamiseks, mille eesmärk on hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades ning võlgniku ELis asuvate pangakontode arestimist.

Nimetatud määrusega luuakse iseseisev alternatiivne menetlus piiriüleste vaidlustega seotud tsiviil- ja kaubandusasjades arestimismääruse saamiseks ja võlgniku Euroopa Liidus asuvate pangakontode arestimiseks, samuti selliste määruste tunnustamiseks ja täitmiseks. Arestida saab üksnes pangakontodel olevat raha, kuid arestimismäärus ei võimalda võlausaldajale raha välja maksta. Kohtutäiturid peavad hakkama Euroopa arestimismääruseid täitma viivitamata.

Hagejal on arestimismäärust võimalik taotleda nii enne kohtumenetluse algust, kohtumenetluse kestel kui ka pärast täitedokumendi saamist.

Ühtlasi luuakse Riigikohtule võimalus saada enne lahendi tegemist arvamus Euroopa Inimõiguste Kohtult, mille poole saab pöörduda inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis määratletud õiguste ja vabaduste tõlgendamise või kohaldamisega seotud põhimõttelistes küsimustes.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est