Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Menetluskulude kindlaksmääramine. Liisinguauto kasutuseelise hüvitamise nõue

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-29-17

Riigikohtu 08.05.2017 lahend nr 3-2-1-29-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule kostja vastu hagi, milles palus enda kasuks välja mõista rahasumma, mille kohus rahuldas osaliselt. Hageja esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule, paludes tühistada maakohtu otsuse osas, milles kohus jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus keeldus kaebust menetlemast. Hageja esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Hageja on vaidlustanud maakohtu otsuse menetluskulude kindlaksmääramise osas enam kui 200 euro ulatuses ja omab seega tulenevalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 178 lg-st 2 selles osas kaebeõigust. Kui ringkonnakohus on TsMS § 637 lg 2.1 alusel keeldunud kaebuse menetlemisest kasvõi osaliselt põhjendamatult, tuleb tühistada kogu menetlusse võtmisest keeldumine, sest ringkonnakohus saab menetlusökonoomia kaalutlusel kaebuse menetlemisest keelduda tervikuna ja üksnes siis, kui kaebus tervikuna on ilmselgelt põhjendamatu.

2. Praegusel juhul on hageja taganenud liisingulepingust. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 409 lg 4.1 järgi kohaldatakse liisingulepingust taganemise korral tagajärgedele VÕS §-des 188‒192 sätestatut.

3. Kuigi liisinguandjal peaks olema üksnes krediteerija roll ja kasutuseeliste hüvitamise nõue peaks olema müüjal ostja vastu, ei ole liisingulepingust kohesel taganemisel võimalik müüjal oma nõudeid liisinguvõtja vastu maksma panna. Seega saab lähtuda sellest, et hüvitamise nõue hageja vastu on liisinguandjast kostjal.

4. Kohese taganemisõiguse tulemus ei saa liisinguauto puhul olla see, et liisinguvõtja võib kohese taganemise korral 14 päeva autot tasuta kasutada ega võlgne kasutamise ega auto väärtuse vähenemise eest midagi. Sellisel juhul oleks liisinguandjal ja müüjal põhjus enne 14 päeva möödumist autot tarbija valdusse mitte anda.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse, tühistas ringkonnakohtu määruse ja saatis asja samale ringkonnakohtule kaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est