Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Laoleping

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-47-17

Riigikohtu 17.05.2017 lahend nr 3-2-1-47-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule kostja vastu hagi kahjuhüvitise saamiseks, mille kohus osaliselt rahuldas. Kostja esitas apellatsioonkaebuse. Hageja esitas vastuapellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas hagi ja jättis uue otsusega hagi rahuldamata. Hageja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Kassatsioonimenetluses tuleb lahendada küsimus, kas hageja nõue põhineb hoiulepingul või selle eriliigil laolepingul.

Riigikohtu seisukoht

1. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 897 kohaselt on laolepingut iseloomustavateks tunnusteks muu hulgas, et hoidja sõlmib selle lepingu oma majandus- ja kutsetegevuses. Sealjuures tuleb silmas pidada, et ka n-ö tavalist hoiulepingut võidakse sõlmida majandus- ja kutsetegevuse käigus, kuid samas ei ole seadusandja pidanud vajalikuks sellele tunnusele VÕS §-s 883 sätestatud hoiulepingu definitsioonis viidata.

2. Laolepinguid sõlmitakse peaasjalikult juhtudel, mil nt mere-, õhu- või raudteetranspordiga, aga ka veoautodega veetav kaup antakse hoiule spetsiaalselt selleks ette nähtud ladudesse, millest kaup üldjuhul lühikese ladustamisperioodi järel toimetatakse edasi kauba jaemüüjatele või ka otse tarbijani.

3. Juhtudeks, mil ladustatavad kaubakogused on suured ja kõrge väärtusega, näeb VÕS § 903 lg 1 hoidjale ette hoiuleandja nõudel asja kindlustamise kohustuse. VÕS § 906 lg-st 1 tulenev lühendatud aegumistähtaeg arvestab samuti kiire kaubakäibega, sätestades laolepingutest tulenevate nõuete aegumistähtajaks ühe aasta.

4. Laolepingu võib sõlmida ka juhtudel, kui ladustamisteenus on hoidja kõrvaltegevuste hulgas, üldjuhul aga siiski selliselt, et see on põhitegevusega vahetult seotud.

5. Ringkonnakohus leidis, et konkreetsel juhul oli tegu laolepinguga. Tuvastatud on, et saematerjali hoidmine oli kostjale kõrvalteenus ning eelduslikult oli tegemist kiirema kaubakäibega. Kolleegiumil ei ole võimalik asjas ise tõendeid uurida ega hinnata.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ja ringkonnakohtu otsuse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est