Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Intressinõue maksumenetluses

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222583644

Riigikohtu 03.05.2017 lahend nr 3-3-1-80-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegi kaebaja suhtes maksuotsuse, millega määras tasumisele kuuluva maksusumma. MTA esitas kaebajale intressinõude. Kaebaja esitas MTA-le vaide, mille MTA jättis vaideotsusega rahuldamata. Kaebaja esitas halduskohtule kaebuse intressinõude ja vaideotsuse tühistamiseks, mille kohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule, mille kohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule. Riigikohus peatas asjas menetluse kuni Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjas tehtava lahendi jõustumiseni.

Riigikohtu seisukoht

1. Maksukorralduse seaduse (MKS) § 13 lg 2 p-st 2 tuleneb erand, millal maksukohustuslasele ei tule ärakuulamisõigust tagada. Erand on kohaldatav vaid menetluses, kus haldusorganil on olnud isikuga varem kontakt: isik esitas avalduse, taotluse või on andnud seletuse.

2. Möönda tuleb formaalset ärakuulamisnõude rikkumist intressinõude esitamisele eelnenud haldusmenetluses. Arvestades, et intressinõude esitamisel puudub kaalutlusõigus ning teave intressi maksmise kohustuse kohta, selle suurus ja arvutusmetoodika sisaldus maksuotsuses, ei mõjutanud rikkumine intressinõude sisulist õiguspärasust.

3. Maksuvõla kustutamise eelduseks on MKS § 114 lg 3 järgi muu hulgas maksukohustuslasest mitteolenevatest asjaoludest tingitud ebaõiglus. Nii võib intressinõude kustutamine olla õiguskaitsevahendiks ebamõistliku menetlusaja vastu.

4. Maksuotsuse tegemise ajal kehtinud MKS § 118 lg 1 järgi oli intressi arvestamise aegumistähtaeg üks aasta, arvates maksusumma täieliku tasumise päevast. Kohus pidi eraldi iga maksu kohta kindlaks tegema, millal ja millistes osades on põhivõlg tasutud.

5. Pärast 01.07.2013 MKS § 118 lg 1 sõnastuse muutmist on maksuotsusel üks intressi arvestamise aegumistähtaeg. See, milliseid maksukohustusi otsus puudutab, ei oma intressi arvestamise aegumisel tähtsust.

6. 01.07.2013 jõustus ka MKS § 118 lg 6, millest tuleneb intressi arvestamise aegumistähtaja peatumine. Aegumise peatumise regulatsioon on kantud avalikust huvist, põhinedes arusaamal, et isiku poolt õiguskaitsevahendite kasutamine ja sellest tulenev määramatus ei tohiks kahjustada maksuintressi eesmärkide (riigi rahaliste huvide kaitsmine ja maksukohustuslase motiveerimine oma kohustusi tähtaegselt täitma) saavutamist.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistades maa- ja ringkonnakohtu otsused vaideotsuse õiguspärasuse hindamist puudutavas osas. Riigikohus tegi tühistatud osas uue otsuse, millega tühistas MTA vaideotsuse, milles MTA jättis rahuldamata maksuvõla kustutamise taotluse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est