Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ärisaladuse hoidmise kohustus. Leppetrahv

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-36-17

Riigikohtu 10.05.2017 lahend nr 3-2-1-36-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi kostja vastu leppetrahvi ja viivise saamiseks ning palus kohustada kostjat täitma lepingust tulenevat ärisaladuse hoidmise kohustust. Maakohus jättis hagi rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule. Ringkonnakohus rahuldas rahalise nõude osaliselt ja kohustas kostjat täitma ärisaladuse hoidmise kohustust. Kostja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium jääb oma varasema seisukoha juurde, mille kohaselt on ärisaladuse õigustamatu avaldamise ja kasutamise kindlakstegemiseks vajalik võimalikult täpselt avada selle sisu. Vastasel korral võib olla takistatud vaba ettevõtlus.

2. Terminiga „ärisaladus“ tähistatud mõiste sisustamisele saab tugineda konkurentsiseaduse § 63 lg-le 1 ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-lepingu) sätetele. TRIPS-lepingu art 39 p 2 alapunktidest tulenevalt on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise üheks eelduseks, et see ei ole kogumis üldteada ega kergesti kättesaadav vastava valdkonna ettevõtjatele, mille tõttu on teabel kaubanduslikku väärtust. Kohtud ei ole välja selgitanud, mida kliendiandmed sisaldasid ning seetõttu ei olnud võimalik asja lahendamisel hinnata klientide kohta käivat teavet selle kogumis.

3. Ärisaladuse hoidmise kohustus saab võlaõigusseaduse (VÕS) § 625 lg-st 1 lähtudes eelduslikult tähendada vaid teatud asjaolude saladuses hoidmise kohustust ja nende avaldamise keeldu, mitte iseseisvat keeldu konkurentsi osutada.

4. Leppetrahvi vähendamine on kohtu diskretsiooniotsus, mille kohus teeb poolte huve kaaludes. Seejuures tuleb VÕS § 162 lg 1 alusel arvestada eelkõige kostja kohustuse täimise, hageja õigustatud huvi ja mõlema poole majandusliku seisundiga. Kahju puudumine võib olla aluseks leppetrahvi vähendamisele, kui leppetrahvi väljanõudmine kokkulepitud ulatuses on vastuolus hea usu põhimõttega.

5. Ringkonnakohus ei ole nõuetekohaselt tuvastanud leppetrahvi nõude ega ärisaladuse hoidmise kohustuse täitmise nõude rahuldamise seadusest tulenevaid eeldusi.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja tühistas ringkonnakohtu otsuse osas, milles kohus hagi rahuldas. Riigikohus saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est