Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välja makstud erametsamaa toetuse tagasimaksmine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-5-16

Riigikohtu 03.05.2016 lahend nr 3-3-1-5-16

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Isik X (kaebaja) esitas taotluse Natura 2000 alal asuva erametsamaa toetuse saamiseks. SA Erametsakeskus (EMK) rahuldas käskkirjaga taotluse osaliselt. Isik X esitas EMK-le vaide. EMK tunnistas käskkirja isikut X puudutavas osas kehtetuks ning tegi uue otsuse, millega otsustas taotletud toetuse andmata jätta ja nõudis alusetult makstud toetussumma tagasi. Isik X esitas vaide, mis jäeti rahuldamata. Isik X esitas kaebuse halduskohtule.

Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Samuti jättis ringkonnakohus kaebaja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Isik X esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Nõustuda tuleb kohtutega, et EMK-l tuli toetuse määramisel arvesse võtta kohapealse kontrolli tulemusi. Komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 kohaselt on pindala kindlaksmääramisel oluline osa kohapealsetel kontrollidel (artiklid 11 ja 15), mille läbiviimise kohustuse komisjoni määrus ette näeb. EMK on piisavalt selgitanud, kuidas toimus metsaalade suuruse määramine.

2. Olukorda, kus toetus on juba välja makstud ning seda nõutakse tagasi, reguleerib komisjoni määruse nr 65/2011 art 5, mille lg 1 kohaselt peab alusetult tehtud makse korral toetusesaaja kõnealuse summa koos lõike 2 kohaselt arvutatud intressiga tagasi maksma. Samas sätestab art 5 lg 3 esimene lause järgmise piirangu: lg-s 1 osutatud tagasimaksekohustust ei kohaldata, kui makse on tehtud pädeva asutuse või mõne teise asutuse vea tõttu ning toetusesaajal ei olnud tõenäoliselt võimalik seda avastada. Praeguses asjas on makse tehtud EMK vea tõttu.

3. Praeguses asjas on EMK viga tagasimaksekohustuse määramisel seotud faktiliste andmetega, kuid tagasimaksmisotsusest on teatatud vähem kui kahe kuu jooksul alates makse tegemisest. Seega esinevad alused toetusraha tagasinõudmiseks ning puuduvad alused komisjoni määruse nr 65/2011 artikli 5 lg 3 esimeses lauses sätestatud erandi kohaldamiseks. Toetuse tagasinõudmine oli lõppkokkuvõttes lubatav.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est