Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tagastusnõude menetlemine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-3-16

Riigikohtu 17.05.2016 lahend nr 3-3-1-3-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) andis AS-le X (kaebaja) korralduse teabe andmiseks, dokumentide esitamiseks ja vaatluse võimaldamiseks. MTA väljastas kontrollakti, milles oli märgitud, et AS X raamatupidamisarvestus ei olnud nõuetekohane ja AS X esitas maksuhaldurile ebaõigete andmetega käibedeklaratsiooni. AS X esitas parandatud andmetega käibedeklaratsiooni. MTA väljastas teate kontrolli lõpetamise teate.

Kaebaja esitas tagastusnõude täitmise taotluse, milles väitis, et tal on pärast käibedeklaratsiooni parandamist tekkinud käibemaksu enammakse, mille palub kanda oma pangakontole. MTA jättis taotluse rahuldamata. Halduskohus ja ka ringkonnakohus jätsid kaebaja kaebuse rahuldamata. Kaebaja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. MKS § 101 lg 3 kohaselt kohaldatakse maksuotsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise regulatsiooni ka haldusaktile, millega keeldutakse maksuotsuse tegemisest, muutmisest või kehtetuks tunnistamisest. Haldusaktiks MKS § 101 lg 3 mõttes tuleb lugeda ka üksikjuhtumi kontrolli lõpetav teade, milles maksuhaldur kontrolli tulemustele toetudes loobub ("keeldub") maksuotsuse tegemisest.

2. Maksuhaldur peab menetluse lõpetamise teates selgitama kontrolli lõpetamise õiguslikke tagajärgi, sh kontrolltulemuse muutmise või kehtetuks tunnistamise aluseid ja korda. Samuti peab menetluse lõpetamise teatest nähtuma selle seos konkreetse kontrollimenetlusega. Selles asjas ei ole kaebaja õiguste kaitsmist mõjutanud menetluse lõpetamise teate vormilised puudused − eelkõige vaidlustamisviite puudumine.

3. Praeguses asjas ei ole tähtsust sellel, kas kontrollakt oli kaebajale nõuetekohaselt teatavaks tehtud, kuna kaebaja parandas maksudeklaratsiooni ja tasus käibemaksu vabatahtlikult. Ka võimalik tähtaja rikkumine tagastusnõude menetlemisel ei too endaga kaasa vaidlusaluse otsuse tühistamist.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

 

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est