Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Mahaarvamisõigus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-51-15

Riigikohtu 13.04.2016 lahend nr 3-3-1-51-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) kontrollis OÜ X (kaebaja) käibe- ja tulumaksu arvestamise ja deklareerimise õigsust ja tegi maksuotsuse, millega määras OÜ-le X tasuda käibemaks. MTA leidis, et OÜ Y arved ei vasta käibemaksuseaduse (KMS) §-s 37 sätestatud nõuetele, kuna nendel puudub käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR number) ja äriühingu aadress. MTA asus seisukohale, et sisendkäibemaksuna mahaarvamine OÜ Y arvete alusel oli välistatud.

OÜ X esitas halduskohtule kaebuse, milles palus tühistada MTA maksuotsuse. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus jättis kaebaja apellatsioonkaebuse rahuldamata. OÜ X esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Ei saa nõustuda maksuhalduri seisukohaga, et KMS § 37 lg-s 7 nimetatud andmed on kõigil juhtudel võrdselt olulised ja ükskõik milliste andmete puudumine arvel välistab sellise arve alusel sisendkäibemaksu arvestamise. Maksuarvestuses tuleb eristada olulisi ja ebaolulisi vormivigu.

2. Käibemaksuseaduse asjakohaseid sätteid tuleb tõlgendada kooskõlas Euroopa Liidu ühist käibemaksusüsteemi reguleeriva 28.11.2006 direktiiviga 2006/112. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on mahaarvamisõigus ühise käibemaksusüsteemi aluspõhimõte, mida põhimõtteliselt ei tohi kitsendada ja mida rakendatakse kohe kogu sisendkäibemaksuga koormatud tehingutelt tasutud maksu osas.

3. Kui maksuhalduril on olemas vajalikud andmed tuvastamaks, et sisulised nõuded on täidetud, ei või ta kehtestada maksukohustuslase sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusele lisatingimusi, mis võivad muuta selle õiguse olematuks. Käibemaksukohustuslast ei tohi takistada teostamast talle kuuluvat mahaarvamisõigust põhjusel, et ta ei olnud enne soetatud kaupade oma maksustatavas majandustegevuses kasutamist käibemaksukohustuslasena registreeritud.

4. Euroopa Kohtu praktikast tuleb selgelt välja, et arvele väljastaja aadressi ja käibemaksukohustuslase numbri märkimine on formaalne nõue, mille eiramine pole piisavaks aluseks, et keelata sisendkäibemaksu kohene mahaarvamine. Seega tuleb käibemaksuseaduse vastavaid sätteid tõlgendada selliselt, et ka formaalsete puudustega arve saab olla aluseks sisendkäibemaksu mahaarvamisele.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning tühistas maksuotsuse, ringkonnakohtu ja halduskohtu otsused.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est