Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Keskkonnaseire seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 04.05.2016

Seadus jõustub 01.01.2017

Keskkonnaseire seaduse eesmärgiks on täpsustada ja tõhustada keskkonnaseire korraldust, nüüdisajastada sätteid ja viia seadus kooskõlla teiste seadustega.

Seadus keskendub peamiselt seire korraldusele ja sätestab vastutavate täitjate kohustused, seirejaamade ja -alade rajamise ning seire käigus saadud andmete töötlemise ja hoidmise korra. Samuti sisaldab see riikliku keskkonnaseire programmi koostamise ja selle allprogrammide teostamise korra põhimõtted.

Täpsustatakse seires osalejate ülesandeid, lähtudes vajadusest suurendada vastutust andmete eest, säilitada kogutud andmed ja tagada nende õigsus, hooldada seirejaamu ja -alasid ning kaasata teadlasi ja eksperte ulatuslikumaks ja põhjalikumaks seiretulemuste analüüsimiseks ning prognooside koostamiseks, sh ka keskkonnaseisundile hinnangu andmiseks.

Riiklikku keskkonnaseiret korraldab ja koordineerib keskkonnaministeerium. Seaduses täpsustatakse ka keskkonnaseisundist ja selle muutustest avalikkuse kiire teavitamise korda.

Keskkonnaseire on vahend, mis aitab kaasa inimese tervise ja heaolu vajadustele vastava elukeskkonna tagamisele. Keskkonnaseisundi seiretulemusi kasutatakse strateegiate, arengukavade ja tegevuskavade tõhususe hindamisel ja muutmisel ning seireandmed on tõhusa keskkonnakaitse ühed peamised näitajad.

Oluline on seireandmete osa keskkonnalubade menetlemisel ja keskkonnamõju hindamisel, ka järelevalve tegemisel ning keskkonnavastutuse kohaldamisel.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est