Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Rahapesu andmebüroos registreeritud andmete edastamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-83-14

Riigikohtu 10.03.2015 lahend nr 3-3-1-83-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Krediidiasutus esitas rahapesu andmebüroole (RAB) (vastustaja) järelepärimise, et selgitada OÜ X pangakontode arestimist. Järelepärimine esitati seoses OÜ Y kui OÜ X eriõigusjärglase poolt krediidiasutuse vastu algatatud kohtuvaidlusega. OÜ X ja OÜ Y (kaebajad) esitasid halduskohtule kaebuse, milles palusid tunnistada RAB-i kirjas OÜ X andmete avaldamine krediidiasutusele ja samas kirjas antud hinnangud OÜ X kohta õigusvastaseks. Samuti palusid kaebajad kohustada RAB-i heastama kirjas oleva eksitava faktiväite avaldamisega neile tekitatud kahju ja väljastama selleks kaebajate sõnastatud kinnituse. Nii haldus- kui ka ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata. Kaebajad pöördusid Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Edastades andmeid krediidiasutusele, rikkus RAB seega mõlema kaebaja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 43 lõikest 3 tulenevat subjektiivset õigust, et RAB ei väljasta andmeid ilma seadusliku aluseta ning seaduses nimetamata isikutele. RahaPTS § 43 lg-s 3 on nimetatud isikud, kellele on lubatud RAB-i kogutud andmeid edastada, ning ka see, millistel juhtudel ja eesmärkidel RAB andmeid edastada võib. Kirjaga on RAB edastanud andmeid isikule, kes ei kuulu RahaPTS § 43 lg-s 3 nimetatud isikute hulka.

2. Kaebajatel, olles esitanud tuvastamiskaebuse, on selle lahendamisel vaja välja selgitada, kas RAB-il oli seaduslik alus esitada kirjas edastatud andmeid ja väärtushinnanguid. Vastustaja on tunnistanud, et kiri sisaldas ka väärtushinnanguid. Samuti, et kirjas esitatud faktiväited olid esitatud kujul, mis võimaldas langetada väärtushinnanguid OÜ X kohta. Ühtegi õiguslikku alust selliste hinnangute andmiseks RAB menetluse jooksul ei nimetanud ning selliseid aluseid ei nähtu ka RahaPTS-st. Seega RAB-i toiming oli õigusvastane.

3. Heastamiskaebuse rahuldamine on võimalik juhul, kui kaebaja õigusi on kaebuses kirjeldatud viisil rikutud ning rikkumist on võimalik kaebajate soovitud viisil heastada. Kuna kaebajatele ei tekkinud tagajärgi, mida oleks saanud kaebajate soovitud viisil heastamiskaebuse rahuldamisega kõrvaldada, siis ei ole ka põhjust esitatud nõuet rahuldada.

Riigikohus tühistas haldus- ja ringkonnakohtu otsused tuvastamisnõude rahuldamata jätmise osas. Heastamisnõude osas jättis Riigikohus kassatsiooni rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est