Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 18.02.2015. Seadus jõustus 29.03.2015.

Seaduste muudatustega täiendatakse politsei ja piirivalve seadust politseiametnikule isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitise maksmise eelduseks olevaid tingimusi. Luuakse täiendavalt päästeteenistuse seadusesse ja kaitseväeteenistuse seadusesse regulatsioon, mis võimaldab demineerimistööga tegelevate päästeametnike ning tegevväelaste daktüloskopeerimise ja nendelt DNA-proovi võtmise. Muudatustega täiendatakse juba kehtivat politseiametniku daktüloskopeerimise ja temalt DNA-proovi võtmise regulatsiooni.

Samuti täiendatakse finantsinspektsiooni seadust ja notariaadiseadust, sätestades nendes selge õigusliku aluse finantsinspektsioonile ja notaritele andmete väljastamiseks julgeolekuasutusele neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Ajakohastatakse seadusega teabe kogumise regulatsiooni, mis puudutab julgeolekuasutuse poolt teostatavat varjatud sisenemist isiku ruumi, hoonesse, piirdega alale, sõidukisse või arvutisüsteemi.

Kehtestatakse päästeteenistujate ja politseiametnike töö- ja puhkeaja erisus, mille järgi ei kohaldata neile töö- ja puhkeaja piiranguid. Erisuse kohaldamise eelduseks on see, et töötamine ei kahjusta eriteenistuja tervist ja ohutust ning see on sätestatud kollektiivlepingus.
Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmisega seoses tehakse muudatusi veel 16 seaduses.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est