Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pandiõiguse allutamise kokkulepe, kommertspant

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-160-14

Riigikohtu 02.04.2015 lahend nr 3-2-1-160-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kuulutati välja OÜ X (võlgnik) pankrot. Pankrotihaldur palus kohtul kinnitada võlgniku pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanek. Võlausaldaja esitas jaotusettepanekule vastuväite, paludes see jätta kinnitamata, kuna kokkulepe, millega võlausaldaja üürileandja pandiõigus allutati AS-i Y (teine võlausaldaja) kommertspandiõigusele, puudutas üksnes neid vallasasju, mis omandati ja toodi üüripinnale pärast kommertspandi seadmist. Maakohus jättis võlausaldaja vastuväite võlgniku pankrotimenetluses esitatud jaotusettepanekule rahuldamata. Võlausaldaja esitas määruskaebuse. Maakohus jättis määruskaebuse rahuldamata ning edastas selle läbivaatamiseks ja lahendamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu määrus on seaduslik ja põhjendatud. Võlausaldaja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Kommertspandiga koormatud vara võõrandamise või koormamise korral tavapärase majandustegevuse raames lõpeb kommertspant sellele esemele. Praeguses asjas ei ole esitatud väiteid, nagu ei oleks üürileandja pandiõiguse teke olnud seotud võlgniku igapäevase majandustegevusega.

2. Kui üürileandja on seadusjärgsest pandiõigusest tahteavaldusega kommertspandi pidaja kasuks loobunud, puuduvad takistused kommertspandi tekkeks ja edasikestmiseks ka esemete suhtes, millele ulatub üürileandja seadusjärgne pandiõigus. Sellega on määratud sisuliselt kommertspandi eesõigus üürileandja pandiõiguse ees, olenemata vara omandamise ajast. Kohtu hinnangul on pandiõiguse allutamise kokkuleppega võlausaldaja oma seadusjärgsest pandiõigusest tahteavaldusega AS-i Y (teine võlausaldaja) kasuks sisuliselt loobunud ulatuses, milles see on vajalik AS-i Y nõuete rahuldamiseks. Kokkuleppe alusel ulatub kommertspant ka nendele esemetele, millele see kokkuleppeta ei ulatuks.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est