Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Nõude loovutamine pankrotimenetluses

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222577994

Riigikohtu 23.04.2015 lahend nr 3-2-1-2-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X esitas pankrotihaldurite isik X ja isik Y (kostja I), AS-i X (kostja II), AS-i Y (likvideerimisel, kostja III) ja OÜ Y (kostja IV) vastu hagi, milles palus tunnustada nõuet kostja II pankrotimenetluses. OÜ Z (hageja) esitas avalduse OÜ X üldõigusjärglasena menetlusse astumiseks. Hagiavalduse kohaselt võlgnes kostja II AS-le AF 6 mln eurot, võlgnevust tunnustati vahekohtu otsusega. AS AF loovutas nõude kostja II suhtes käsutustehinguga hagejale, nimetatud käsutustehingu tunnistas kohus hiljem kehtetuks. Hageja omakorda loovutas eelnimetatud nõude OÜ-le X, mille OÜ X hagejale tagasi loovutas ning hageja loovutas nõude uuesti OÜ-le X. Hageja nõue jäi võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolekul tunnustamata. Maakohus jättis hagi rahuldamata. Hageja esitas apellatsiooni, mis rahuldati. Kostja I ja kostja III esitasid kassatsioonkaebused, mida toetasid ka kostja IV, kostja II ei vastanud kassatsioonkaebustele.

Kohtu seisukoht

1. Kohus leidis, et vaatamata sellele, et on olemas jõustunud kohtuotsus tsiviilasjas, millest nähtuvalt kuulub vaidlusalune nõue nõude loovutamise käsutustehingu kehtetuks tunnistamise tõttu materiaalõiguslikult algusest peale AF-ile, on lõppastmes õige ringkonnakohtu seisukoht, et nõude tunnustamise hagi tuleb rahuldada ja OÜ X nõuet tuleb kostja II pankrotimenetluses tunnustada.

2. Kohus selgitas ka seda, et jõustunud kohtuotsus on kohustuslik vaid selle asja menetlusosalistele ehk AF-le ja hagejale, kuid mitte kostjatele. Kostja II ei saa vabaneda tema vastu eksisteerivast nõudest üksnes põhjusel, et vaieldakse nõude kuuluvuse üle. Kui ese, mille üle vaieldakse, läheb menetluse vältel õigusjärgluse korras üle kolmandale isikule, siis on võimalik hagi rahuldada vaatamata sellele, et menetlusosaline on vahetunud. Kohus leidis, et sama põhimõte kohaldub ka olukorras, kus käsutustehing, millega arvatav võlausaldaja nõude esialgu omandas, on vahepeal tagasivõitmise korras kehtetuks tunnistatud. See tähendab, et nõude materiaalõiguslik tagasiminek esialgsele võlausaldajale ei mõjuta asja menetlust.

3. Kui tagasivõitmise korras tunnistatakse kehtetuks nõude loovutamise käsutustehing, siis ei ole nõuet vaja eraldi tagastada, vaid tuleb lugeda, et nõue kuulub algusest peale loovutajale kui esialgsele võlausaldajale.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebused rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est