Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kutsehaigusega põhjustatud tervisekahju perioodiliselt makstava hüvitise indekseerimine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-19-15

Riigikohtu 08.04.2015 lahend nr 3-2-1-19-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Isik (hageja) esitas hagi AS-i X (kostja I) ja AS-i Y (kostja II) vastu, milles palus välja mõista kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamiseks kummaltki kostjalt hüvitis ühekordse maksena ja hüvitis perioodilise maksena. Hagejale oli diagnoositud kutsehaigus ning töötervishoiuarsti hinnangul oli hageja kutsehaigus kujunenud välja kostja I, kostja II juures töötamisel. Hagejal oli tuvastatud kutsehaigusest tingitud püsiv töövõime kaotus 60% ulatuses. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Kostjad esitasid apellatsioonkaebuse, hageja vastuapellatsiooni. Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse kui ka vastuapellatsiooni rahuldamata. Kostjad pöördusid Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Kohtu arvates saab kannatanu tõendamiskoormise kergendamiseks kohaldada võlaõigusseaduse (VÕS) § 138 eelkõige juhtudel, kus kannatanu suudab tõendada tema suhtes ohtlikult käitunud isikute ringi, kuid mitte seda, kes sellesse ringi kuuluvatest isikutest kannatanule kahju tekitas. Kohtud on leidnud, et tegemist on osavastutusega, sh osaliselt hageja enda käitumine, sellisel juhul ei ole VÕS § 138 alusel põhjusliku seose kindlakstegemine põhjendatud.

2. Kutsehaigusega põhjustatud tervisekahju perioodiliselt makstavat hüvitist saab indekseerida sellise indeksiga, mis kajastab kahjustatud isiku kaotatud sissetuleku võimalikku muutumist ajas. Selliseks indeksiks võib kohtu arvates olla nt üldise keskmise brutopalga või kahju kannatanud isikuga samal tegevusalal töötavate isikute keskmise brutopalga muutust kajastav indeks.

3. Kehavigastuse tekitamisest või tervise kahjustamisest tulenevate perioodiliste rahaliste maksete nõude üle peetava vaidluse korral on hagihinnaks nõutavate maksete kogusumma, kuid mitte suurem kui hagi esitamisele järgneva üheksa kuu eest saadav summa.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est