Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hea usu põhimõtte kohaldamine töölepingulises suhtes

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-28-15

Riigikohtu 22.04.2015 lahend nr 3-2-1-28-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Isik X (hageja) esitas maakohtule OÜ Y (kostja) vastu hagi, milles palus tuvastada töösuhte olemasolu ning mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis ja viivis. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled töölepingu, tööleping allkirjastati ja kostja ei andnud töölepingu koopiat hagejale. Kostja ütles töölepingu erakorraliselt üles töömahu vähenemise tõttu. Hageja esitas kostjale nõude hüvitise saamiseks. Kostja teatas, et võtab ülesütlemisavalduse tagasi ja ootab hagejat tööle. Hageja ei nõustunud ülesütlemisavalduse tagasivõtmisega. Maakohus rahuldas hagi. Kostja esitas apellatsiooni, ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata. Kostja esitas kassatsiooni.

Kohtu seisukoht

1. Leides, et pooled võisid sõlmida tähtajalise töölepingu põhjusel, et kostjal oli samaks tähtajaks sõlmitud ruumide üürileping, jättis ringkonnakohus tähelepanuta, et töölepingu seaduse (TLS) § 9 järgi tuleb tähtajalise töölepingu sõlmimise õiguspärasuse üle otsustamisel lähtuda töö ajutisest tähtajalisest iseloomust. TLS § 9 lg 1 sõnastusest ega mõttest ei tulene, et tähtajalise töölepingu võib sõlmida tööandja sõlmitud üürilepingu vms lepingu kehtivuse ajaks. Asjaolu, et kohtud ei tuvastanud töömahu ajutist suurenemist või muid põhjusi, mis õigustaks hageja töötamise ajutisust TLS § 9 lg 1 mõttes, ei too aga kaasa ringkonnakohtu otsuse tühistamist.

2. Hea usu põhimõtte funktsiooniks on piirata lepingust või seadusest tulenevate õiguste kuritarvitamist. Hea usu põhimõttega kooskõlas peavad oma õigusi teostama ja kohustusi täitma ka töölepingu pooled. Õiguste teostamise piiramine tähendab, et kohus ei kohalda halvas usus käitumise juhul seadusest või lepingust tulenevat.

3. Kostja pidi tööandjana teadma, millistel tingimustel ta hagejaga töölepingu sõlmis, seetõttu leidis kohus, et kostja ei käitunud tähtajalist töölepingut sõlmides ning hiljem ülesütlemisavaldust tagasi võttes heas usus. Kostja tegevusest oli võimalik järeldada, et ilma seadusest tuleneva aluseta tähtajalist töölepingut sõlmides soovis ta välistada tähtajatu töölepinguga kaasnevaid kohustusi.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est