Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töölepingu ülesütlemise kehtivuse eeldused

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-21-14

Riigikohtu 09.04.2014 lahend nr 3-2-1-21-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Pooled olid sõlminud tähtajatu töölepingu ning kostja saatis hagejale teate töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta. Hageja palus tuvastada, et töölepingu erakorraline ülesütlemine on tühine, tuginedes hagiavalduses sellele, et ülesütlemine ei vasta seaduse nõuetele, st puuduvad ülesütlemise formaalsed eeldused. Kostja vastuväidete kohaselt on ülesütlemine kehtiv, sest ülesütlemine vastab seaduse nõuetele ning selleks oli seadusest tulenev alus, st täidetud on nii formaalsed kui ka materiaalsed eeldused. Maakohus rahuldas hagi, kuid ringkonnakohus jättis hageja nõuded rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Ekslik on ringkonnakohtu arusaam, et asjas ei ole vaja tuvastada, kas täidetud on ülesütlemise materiaalsed eeldused.
  2. Töölepingu erakorraline ülesütlemine ei ole tühine ülesütlemise formaalsete eelduste puudumise tõttu. Töölepingu ülesütlemise avaldusest peab nähtuma lepingut üles öelda sooviva poole tahe vabastada pooled lepinguliste kohustuste edasisest täitmisest ning töölepingu ülesütlemise avalduse tõlgendamisel tuleb lähtuda tahteavalduse tõlgendamise reeglitest.
  3. Kui töötaja palub tuvastada, et tühine on töölepingu ülesütlemine, mida tööandja ei ole põhjendanud, peab kohus mh tuvastama ka selle, kas ülesütlemise materiaalsed eeldused on täidetud.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est