Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Puhkepäev kui aegumistähtaja lõppemist mittemõjutav asjaolu

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222571281

Riigikohtu 24.03.2014 lahend nr 3-2-1-144-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja palus kohtul välja mõista kostjalt võla ja viivise laenulepingu alusel. Kostja hinnangul on vaidlusalune nõue aegunud. Maakohus rahuldas hagi. Samas jättis ringkonnakohus hagi rahuldamata põhjusel, et maakohus kohaldas aegumistähtaja arvutamisel vääralt materiaalõiguse normi, tuginedes Riigikohtu seisukohale, mille kohaselt ei mõjuta aegumise tähtaja lõppemist asjaolu, kas see langeb töö- või puhkepäevale. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu tühistada.
  2. Kolleegium muudab oma seisukohta, et aegumistähtaja lõppemist ei mõjuta asjaolu, kas see langeb töö- või puhkepäevale. Kolleegium leiab, et hagi esitamine kostja vastu nõude rahuldamiseks on käsitatav ühtlasi tahteavaldusena nõude maksmapanekuks ja seetõttu tuleb kohaldada ka tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 136 lg-t 8, mille järgi tahteavalduse tegemiseks või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäeva sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est