Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksuhalduri õigus nõuda kolmandalt isikult teavet

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-90-13

Riigikohtu 14.04.2014 lahend nr 3-3-1-90-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet andis kaebajale korralduse dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks, et kontrollida kolmanda isiku raamatupidamisarvestuses kajastatud tehingute majanduslikku sisu. Kaebaja esitas korralduse tühistamiseks kaebuse halduskohtusse. Kohtud jätsid kaebuse rahuldamata.

Kohtu seisukoht

  1. Enne kolmandalt isikult teabe nõudmist tuleb maksuhalduril pöörduda samade tehingutega seotud asjaolude kohta teabe saamiseks kontrollitava maksukohustuslase poole. Maksuhalduril on õigus nõuda kolmandalt isikult ka sellist teavet ja dokumente, mida kontrollitaval maksukohustuslasel olla ei saa. Maksuhaldur ei pea korralduse adressaati teavitama sellest, milliseid konkreetseid asjaolusid ta soovib kindlaks teha. Maksuhaldur ei pea ka põhjendama, kuidas on kolmandalt isikult nõutud teave ja dokumendid konkreetselt seotud maksukohustuslase kontrollimisega.
  2. Et menetlusosalistel oleks võimalik menetlustoimingute tegemise vajaduse ja teiste menetlusseadustikes sätestatud õiguste kasutamise osas seisukoht esitada, peavad nad olema asja läbivaatava koosseisu muutumisest teadlikud. Samuti peab toimikust nähtuma, millal ja mis põhjustel on kohtukoosseis vahetunud. Tegemist on erapooletu õigusemõistmise ühe garantiiga. Kohtukoosseisu muutumise korra täitmiseks ei ole piisav üksnes kohtunike asendamise graafiku märkimine tööjaotusplaani, vaid oluliseks tingimusteks on menetlusosaliste teavitamine ja vastavat teavet kandva dokumendi kajastamine toimikus, et kõrgema astme kohtul oleks võimalik kohtukoosseisu määramise õiguspärasust kontrollida.
  3. Põhjendatud ei ole käsitada samamoodi olukorda, kus kohtukoosseisu muutumine ja selle põhjus on avaldatud ringkonnakohtu otsuses, ja olukorda, kus kohtukoosseisu muutmine selgub erinevate dokumentide võrdlemisel, kusjuures muutmise põhjus jääbki avaldamata. Kui kohtukoosseisu muutmise põhjus jääb avaldamata, ei saa Riigikohus kontrollida, kas see toimus seaduslikul põhjusel. Kui kohtukoosseisu muutmine ja selle põhjus on kohtuotsuses selgelt ära näidatud, ei pruugi olla tegemist menetlusõiguse normi olulise rikkumisega, mis tingiks ringkonnakohtu otsuse tühistamise.

Riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est