Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lepingupartneri dokumentidega tutvumise õiguse eeldused

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-10-14

Riigikohtu 27.03.2014 lahend nr 3-2-1-10-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu hagi, milles palus kohustada kostjat esitama hagejale oma raamatupidamisdokumendid ja muu teabe selle kohta, mis puudutab kostja toodete müüki Hispaanias. Hageja väitis, et tegutses kostja toodete müügiesindajana Hispaania turul. Samas teatas kostja oma tegevuse peatamisest, kuid hageja hinnangul müüs kostja Hispaania turul oma kaupa hageja vahendatud klientidele edasi. Hageja seisukohal on tal õigus nõuda raamatupidamisdokumente ja muud teavet, mis on olulised agenditasu arvutamiseks. Kuigi kostja vaidles vastu sellele, et pooled sõlmisid agendilepingu, nõustus kostja, et pooltel oli käsundusleping tõlke ja vahendusteenuse osutamiseks ja kokkulepe, et hagejal oli õigus saada tasu protsendina kostja toodete müügist ühele Hispaania kliendile. Nii maa- kui ka ringkonnakohus jätsid hageja nõuded rahuldamata leides, et pooled ei sõlminud agendilepingut, mistõttu ei ole hagejal õigust nõuda kostjalt teavet. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Maa- ja ringkonnakohtu otsus tuleb materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi rikkumise tõttu tühistada. Lepingupoolel võib olla õigustatud huvi tutvuda teise lepingupoole raamatupidamisdokumentidega ja saada teavet ka juhul, kui pooled ei ole sõlminud agendilepingut, kuid on sarnaselt agendilepinguga leppinud kokku tasu arvutamises.
  2. Teise lepingupoole dokumentidega tutvumise õiguse realiseerimiseks võlaõigusseaduse §-st 1015 alusel tuleb eelkõige tuvastada, et dokument on koostatud nõude esitanud isiku huvides (seotud selle isiku õigusliku positsiooniga), isikul on õigustatud huvi dokumendiga tutvuda (dokumendiga tutvumine on vajalik isiku mis tahes õiguslikku kaitset vääriva huvi toetamiseks, säilitamiseks või kaitsmiseks, sh tema õigusliku positsiooni kindlustamiseks või selgitamiseks) ning dokument on vastaspoole valduses.
  3. Kohtud, sh ringkonnakohus ja Riigikohus, ei ole seotud poolte õiguslike väidetega ega õigussuhte kvalifikatsiooniga, vaid kohaldavad õigust vastavalt asjas tuvastatud asjaoludele ise.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est