Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Korteriühistu vastu nõuete esitamise eeldused

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222570840

Riigikohtu 12.03.2014 lahend nr 3-2-1-185-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (korteriühistu) esitas hagi kostja vastu võla saamiseks. Kostja palus vastuhagis, et tuvastataks tema õigus keelduda tasumast korteriühistu esitatud haldustasu (korteriühistu remondiks mõeldud summa osamaksed), kuna korteriühistu ei ole täitnud oma seadusest tulenevaid kohustusi kostja ees. Lisaks palus kostja kohustada hagejat lõpetama sademevee läbijooks kostja korterisse või likvideerima naaberkorteri kasutusloata rõdu ja taastama katuse sellisel kujul, nagu ta eksisteeris enne rõdu ehitamist. Maakohus jättis vastuhagi menetlusse võtmata ja ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjendustega. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu määruse resolutsioon tuleb jätta muutmata, kuid tuleb muuta õiguslikke põhjendusi. Kostja tuvastusnõue on vastuväide hagile ning kostjal puudub tuvastushuvi selle nõude menetlemiseks ja seetõttu on õige alus selle nõude menetlusse võtmisest keeldumiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 371 lg 1 p 5, mitte § 371 lg 2 p 1.
  2. Olukorras, kus üks korteriomanik on teinud või lasknud teha elamus ümberehitusi, ei ole korteriühistul kohustust seda juurdeehitist likvideerida. Korteriühistul on õigus oma nimel ka kohtulikult maksma panna ühistu liikmetest korteriomanikele ühiselt kuuluvaid nõudeid nii kolmandate isikute kui ka korteriühistu liikmete endi vastu. Kolleegiumi arvates ei tähenda see siiski seda, et korteriomanik võiks nõuda korteriühistult juurdeehitise likvideerimist.
  3. Ei ole välistatud, et osal juhtudel võib korteriomanikule tekkinud kahju eest vastutada ka korteriühistu. Korteriühistu võib vastutada korteriomanike ees näiteks juhul, kui korteriühistu jätab täitmata korteriühistu üldkoosoleku otsuse elamu majandamiseks ja/või hooldamiseks.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata. Lahendile on lisatud eriarvamus.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est