Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kindlustusjuhtumi toimumise tõendamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-171-13

Riigikohtu 14.03.2014 lahend nr 3-2-1-171-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja (kindlustusandja) vastu hagi kindlustushüvitise saamiseks. Kostja keeldus varastatud sõiduki eest hagejale kindlustushüvitist maksmast, kuna sõidukit kasutanud kolmas isik (sõiduki kasutaja) esitas kostjale valed sõidukivõtmed. Kohtud jätsid hageja nõuded rahuldamata. Kohtute hinnangul rikkus sõidukit kasutanud isik oluliselt kindlustuslepingus ette nähtud kohustust, teatas politseile auto vargusest hilinenult ning kindlustusjuhtumi toimumine ei olnud usaldusväärselt tõendatud. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse kohaldamata jätmise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.
  2. Üldreegli järgi peaks hageja tõendama kindlustushüvitise saamiseks kindlustusjuhtumi toimumise. Hea usu põhimõttest tulenevalt võib asjaolude tõendamise koormuse teise poole kahjuks siiski ümber pöörata. Tõendite esitamist võib kindlustusandja nõuda niivõrd, kuivõrd kindlustusvõtjalt võib mõistlikult oodata nende esitamist.
  3. Sõltumata võlaõigusseaduse § 452 lg-s 2 sätestatust võib auto vargusest politseile hilinenult teatamine anda kindlustusandjale aluse vähendada kindlustushüvitist.
  4. Hageja on õigustatud esitama omapoolseid tõendeid ja muu hulgas taotlema võtmete võrdlusekspertiisi, et tuvastada võtmete identsus ja võimalike erisuste põhjused (nt kulumine).

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est