Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kaubaveolepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-191-13

Riigikohtu 26.03.2014 lahend nr 3-2-1-191-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu hagi, nõudes kahju hüvitamist. Lepinguga võttis kostja hageja ees kohustuse vedada kaablikoorem Tšehhist Eestisse ostjale. Hagejaga sõlmitud veolepingulise kohustuse täitmiseks sõlmis kostja oma nimel Tšehhi äriühinguga omakorda veolepingu, kuid kaup ei jõudnud sihtkohani. Kindlustusandja palus hagejal kui vedajal hüvitada kauba kaotsiminekust tekkinud kahju. Hageja edastas nõude kostjale, teatades et esitab kostjale saadud nõude kohta arve. Kostja vaidles vastu, leides, et hagi on aegunud, kuna nõuet pole esitatud ühe aasta jooksul.

Maakohus rahuldas hagiavalduse ning ringkonnakohus nõustus maakohtu seisukohaga. Mõlemad kohtud on lugenud kostja käitumise raskeks hooletuseks ja võrdsustanud selle rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) art 32 lg 1 teise lause alusel tahtliku õigusvastase tegevusega, mille puhul kehtestatakse hagi kolmeaastane aegumistähtaeg. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Kassatsioonkaebuse väited ei anna alust ringkonnakohtu otsuse tühistamiseks, kuid osaliselt tuleb muuta ja täiendada ringkonnakohtu otsuse õiguslikke põhjendusi.
  2. Kaubaveolepingul põhineva nõude aegumistähtaja õiguslik käsitlus tuleneb lisaks CMR art-le 32 ka võlaõigusseaduse §-st 802, mille alusel on võimalik järeldada, et ka raske hooletus on asjaolu, mis annab aluse kohaldada pikemat aegumistähtaega.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est