Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kandidaatide esitamise tähtaeg isikuvalimistel äriühingus

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-23-14

Riigikohtu 28.04.2014 lahend nr 3-2-1-23-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (aktsionär) on esitanud nõude kostja (pank) vastu, milles palus tunnistada kehtetuks kostja üldkoosoleku otsuse, millega otsustati nõukogu liikmete valimine ning nõukogu esimehele ja nõukogu liikmetele tasu määramine ja maksmine. Alternatiivselt palus hageja tuvastada nimetatud otsuse tühisus. Pooled vaidlesid selle üle, kas kostja võis keelduda hageja kandidaate hääletusele panemast, kuna need esitati hilinemisega (alles üldkoosolekul). Samuti vaidlesid pooled, kas isikuvalimistel oli lubatud panna kandidaadid hääletusele nimekirjana või tuli iga kandidaat eraldi läbi hääletada.

Maakohus asus seisukohale, et ka nõukogu liikmete valimine on otsus, mis vajab eelnevat eelnõu esitamist ning selle aktsionäridele teatavaks tegemist. Ringkonnakohus seevastu leidis, et äriseadustiku § 293¹ lg 4 ei kohaldu isikuvalimiste korral ja kostja oleks pidanud panema hääletusele ka hageja kandidaadid, kes esitati alles üldkoosolekul. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale tõlgendamise tõttu.
  2. Kuna seadusandja ei ole eraldi reguleerinud hääletusele pandavate küsimuste aktsionäridele enne koosolekut teatavaks tegemist isikuvalimiste korral, kehtivad isikuvalimistele samad reeglid nagu muude otsuste puhul.
  3. Finantsinspektsiooni teavitamise avalik-õiguslik regulatsioon krediidiasutuse juhi valimisel ei saa piirata aktsionäri õigusi ega mõjutada aktsiaseltsi üldkoosolekul toimuvaid nõukogu liikmete valimisi.
  4. Seadusest ei tulene kohustust panna iga kandidaat tingimata eraldi hääletusele. Eelkõige ei saa kellegi õigusi rikkuda ega isikuvalimiste põhimõttega vastuolus olla olukord, kus hääletusele ongi pandud sama palju nõukogu liikme kandidaate, nagu on vakantseid kohti.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja jättis jõusse maakohtu otsuse, arvestades Riigikohtu otsuse õiguslikke põhjendusi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est