Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kahju hüvitamise nõude maksmapaneku eeldused juhatuse liikme vastu

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-20-14

Riigikohtu 30.04.2014 lahend nr 3-2-1-20-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (aktsiaselts) esitas kostja vastu juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõude. Hageja pidas kostja kohustuste rikkumiseks kostja tegutsemist hageja üldkoosoleku otsuseta, samuti seda, et kostja sõlmis hagejale kahjuliku müügilepingu. Müügilepingu kahjulikkus seisnes hageja arvates selles, et ta kaotas selle lepingu tulemusena võimaluse saada tulevikus kinnistute üürimisest tulu. Maakohus jättis hagiavalduse rahuldamata. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja tegi uue otsuse, millega rahuldas hagi osaliselt. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise tõttu.
  2. Juhatuse liikme kohustuse rikkumiseks on see, kui juhatuse liige teeb tehingu ilma nõukogu või üldkoosoleku nõusolekuta, kui selline nõusolek on vajalik. Samas tuleb teha kindlaks, kas äriühingul tekkis selle rikkumise tulemusena kahju. Kahjuna saab käsitada vaid seda osa väidetavast kahjust, mille võrra hageja tagasinõudeõiguse väärtus on kahjuna nõutavast summast väiksem
  3. Juhatuse liikme äriühingu nimel tehtud tehingu vajalikkuse ja majandusliku otstarbekuse hindamisel tuleb eelkõige hinnata tehinguga saadud vastusoorituse väärtust. Eelkõige on just vastusoorituse väärtuse hindamise kaudu võimalik teha kindlaks, kas juhatuse liige on äriühingule tehinguga kahju tekitanud või mitte. Kohtud ei ole tuvastanud, et kinnistute müügihind ei vastanud turuhinnale ja hageja ei ole sellele asjaolule ka tuginenud.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, jättes jõusse maakohtu otsuse, arvestades ka Riigikohtu otsuse õiguslikke põhjendusi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est