Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hüvitise nõudmine tööandja poolt

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-196-13

Riigikohtu 19.03.2014 määrus nr 3-2-1-196-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kostja (töötaja) ütles hagejale (tööandja) töölepingu erakorraliselt üles kahel alusel: kuna hageja oli rikkunud töölepingut ja oma tervisliku seisundi tõttu. Hageja vaidlustas töölepingu ülesütlemise töövaidluskomisjonis, paludes tuvastada töölepingu ülesütlemise tühisus ning mõista kostjalt hageja kasuks välja kostja ühe kuu keskmise töötasu suurune hüvitis. Ka kostja pöördus avaldusega töövaidluskomisjoni, paludes tuvastada, et ta on töölepingu kehtivalt üles öelnud ning mõista hagejalt välja hüvitis.

Töövaidluskomisjon rahuldas osaliselt hageja avalduse ning jättis kostja avalduse rahuldamata. Kostja palus hagimenetluses läbi vaadata töövaidlusasja. Maakohus tuvastas, et töölepingu ülesütlemine töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg 2 p 3 alusel ei ole kehtiv, kuid tööleping on lõppenud kostja poolse ülesütlemisega TLS-i § 91 lg 3 alusel, ning mõistis kostjalt hageja kasuks välja hüvitise. Ringkonnakohus on maakohtu järeldusega nõustunud. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Kohtute otsused tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Maakohus leidis ekslikult, et hagejal on õigus nõuda kostjalt hüvitist TLS-i § 109 lg 4 alusel.
  2. Tööandjal on õigus nõuda töötajalt mõistlikku hüvitist, kui töötaja on öelnud töölepingu üles õigusvastaselt ning kohus on lõpetanud töölepingu tööandja taotluse alusel. Töölepingu seaduse ühestki sättest ei tulene, et tööandjal on õigus nõuda töötajalt hüvitist, kui leping on kehtivalt üles öeldud. Tööandjal võis olla õigus nõuda hüvitist ülesütlemisest vähem ette teatatud aja eest, mida hageja kostjalt ei ole nõudnud.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ja tegi uue otsuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est