Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eesti Panga õigus keelduda konto avamisest

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-72-13

Riigikohtu 02.04.2014 lahend nr 3-3-1-72-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Eesti Pank otsustas mitte avada ühele äriühingule kontot. Äriühing esitas Eesti Panga vastavate otsuste peale kaebuse halduskohtusse. Kohtud rahuldasid kaebuse ja tühistasid Eesti Panga otsused. Eesti Pank esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Kontosuhe Eesti Panga ning krediidi- või finantseerimisasutuse vahel võib küll olla eraõiguslik, kuid otsustus, kas konto avada, on avalik-õigusliku iseloomuga ja reguleeritud avaliku õiguse normidega. Selline otsustus vastab üheaegselt nii tsiviilõigusliku tahteavalduse kui haldusakti tunnustele. Kui tsiviilõigusliku tahteavalduse kujunemist reguleerivad avaliku õiguse normid on tegemist avalik-õigusliku menetlusega ja selle raames haldusakti andmisega. Eesti Panga otsustust konto avamise kohta Eesti Pangas reguleerivad avaliku õiguse normid (Eesti Panga seaduse (EPS) § 2 lg 2 ja § 14) ning selle alusel tekkinud suhe on avalik-õiguslik.
  2. Eesti Panga presidendi 13. mai 2004. a määrus nr 10 ja 24. aprilli 2012. a määrus nr 3, millega kehtestati Eesti Pangas kontode pidamise üldtingimused, on õiguslikust iseloomust tulenevalt haldussisesed aktid (halduseeskirjad), mis on esmajärjekorras suunatud haldusele enesele. Nimetatud määrustes sätestatakse Eesti Pangas konto avamise taotluse ja sinna juurde kuuluvate dokumentide esitamise regulatsioon, taotluse menetlemise tähtaeg ja kaalutlusõiguse teostamise põhisuunad.
  3. Eesti Panga määruste kvalifitseerimine halduseeskirjadena ei välista siiski, et nendes määrustes sätestatu avaldab mõju ka haldusvälistele isikutele. Halduseeskirja normid omandavad faktilise välismõju nende kohaldamise tulemusena. Määrustes sätestatud Eesti Pangas kontode pidamise üldtingimused omandavad väljapoole suunatud tähenduse konto avamist taotlevate isikute ja Eesti Panga kontot omavate isikute suhtes.
  4. Vastavalt asjaolude muutumisele ja vajadustele on haldusel õigus muuta ka halduseeskirju. Siinjuures tuleb juhinduda HMS-i §-st 54, mille kohaselt haldusakt on õiguspärane kui ta on antud andmise hetkel kehtiva õiguse alusel.
  5. Eesti Panga otsus konto avamise või sellest keeldumise kohta tehakse kaalutlusõiguse alusel, lähtudes Eesti Panga ülesannetest. Eesti Panga presidendi määruses nr 3 on antud kaalumisõiguse teostamise üldsuunad. Määrus kui halduseeskiri abistab Eesti Panka kaalutlusõiguse teostamisel. Samas ei tohi eeskiri takistada ega välistada kaalutlusõiguse teostamist. Kaalutlusveaga oleks tegemist siis, kui haldusorgan, viidates eeskirjale, ei teosta üldse sisulist kaalutlusõigust, ei arvesta olulisi asjaolusid jne. EPS-i §-d 2 ja 14 annavad Eesti Pangale kaalutlusõiguse teostamisel küllaltki ulatusliku hindamisruumi, s.o õiguse otsustada konto avamisel, kas see aitab kaasa Eesti Panga ülesannete täitmisele. EPS-i § 14 kohaselt teenib konto avamine Eesti Pangas vaid avalikke huve.
  6. Halduse kaalutlusõiguse kohtulik kontroll on piiratud. Kohus ei hinda ümber kaalutlusotsuse otstarbekust, vaid kontrollib üksnes seda, kas kaalutlusotsuse tegemisel ei esinenud menetlus- ja vormivigu, mis võisid mõjutada sisulist otsustamist, kas otsus on kooskõlas kehtiva õigusega ja õiguse üldpõhimõtetega ning ei ole tehtud kaalutlusvigu. Näiteks antud kaasuses ei rikkunud Eesti Pank Riigikohtu hinnangule äriühingule kontot avamata jättes kaalutlusõigust.

Riigikohus rahuldas Eesti Panga kassatsioonkaebuse ja tühistas madalama astme kohtute otsused.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est