Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tööandja vastutus tööõnnetuse puhul

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222558711

Riigikohtu 10.04.2013 lahend nr 3-2-1-21-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas hagi kostja (tööandja) vastu varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks. Hagiavalduse kohaselt pistis hageja käe proovivõtumasina purustisse, et eemaldada sinna kinni jäänud põlevkivitükki ja seal kukkus tema käe peale vasarpurusti. Hageja leidis, et tööõnnetuse põhjustas tööandjapoolne ebapiisav väljaõpe ja ohutusalane juhendamine. Pooled vaidlesid selle üle, kas kostja on hagejale tekkinud kahju eest vastutav.

Nii maa- kui ka ringkonnakohus jätsid hagi ja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et kuna hageja ise rikkus tööohutusnõudeid ja põhjustas sellega endale kahju, siis ei esine kostja tegu (tegevusetust) ning juba selle asjaolu tõttu on kostja vastutus välistatud. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Kohtud leidsid ekslikult, et hagi tuleb jätta rahuldamata selle tõttu, et hageja enda hooletu tegevus välistab kostja deliktilise vastutuse.

2. Praegusel juhul oleks kostja vastutus välistatud tema teo ning hageja kahju vahel põhjusliku seose puudumise tõttu juhul, kui hageja oleks tahtlikult tekitanud endale kehavigastuse. Kostja tegevus on eelduslikult õigusvastane üksnes asjaolu tõttu, et see tegevus põhjustas hagejale tervisekahjustuse. See tähendab, et hageja ei pea kostja deliktilisele vastutusele võtmiseks tõendama, et kostja rikkus tööohutuse nõudeid.

3. Hageja hüvitisnõuete õigusliku aluse määramine tähendab nõuete kvalifitseerimist, mis on kohtu ülesanne, sõltumata poolte väidetest. Juhul kui hageja ei loobu ühestki võimalikust alternatiivsest nõude alusest ega järjesta neid, peab kohus hindama kõiki alternatiivseid nõude aluse võimalusi, millised hagis esitatud asjaolude pinnalt nähtuvad.

4. Lisaks lepingu rikkumisest tulenevale vastutusele ja deliktilisele vastutusele oma õigusvastase ja süülise teo eest võib kostja vastutada deliktiõiguse sätete alusel ka oma töötajate tegude tagajärgede eest.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est