Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tasutud käibemaksu tagastamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-64-12

Riigikohtu 20.03.2013 lahend nr 3-3-1-64-12

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kaebaja esitas Maksu- ja Tolliametile käibemaksu tagastusnõude, mille maksuhaldur jättis oma otsusega rahuldamata. Kaebaja esitas maksuhalduri otsuse peale halduskohtusse kaebuse, misjärel tunnistas maksuhaldur ise eelneva otsuse kehtetuks. Halduskohus lõpetas asjas menetluse ning kohustas maksuhaldurit tagastama kaebajale käibemaksu. Maksuhaldur esitas halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, leides, et maksuotsuse kehtetuks tunnistamisega seoses oli otsustus tagastusnõude rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tegemata. Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse ja jättis kaebaja tagastusnõude rahuldamata. Kaebaja esitas Riigikohtusse kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Maksuhaldurile seaduses või haldusaktis ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagastamine kujutab endast toimingut haldusmenetluse seaduse (HMS) § 106 lg 1 mõttes. Toimingu sooritamise menetlus võib mh lõppeda toimingu sooritamisega või põhjendatud otsusega toimingut mitte sooritada. Käesolevas asjas otsustas maksuhaldur pärast tagastusnõude täitmise taotluse läbivaatamist jätta tagastusnõude rahuldamata. Kuna enammakse õiguspäraseks tagastamata jätmiseks tuleb maksuhalduril anda maksuotsus, ei näe maksukorralduse seadus (MKS) ette eraldi enammakse tagastamata jätmise otsust, mis tagastusnõude menetluse lõpetaks.

2. MKS § 107 lg 1 kohaselt on maksuhalduril õigus peatada tagastusnõude täitmine juhul, kui seoses maksuseaduse rikkumisega on alustatud kriminaalmenetlust. Siiski ei peatu käibemaksu tagastamine kriminaalmenetluse ajaks automaatselt – MKS § 107 lg 2 teise lause kohaselt tehakse tagastusnõude täitmise peatamise kohta kirjalik motiveeritud otsus. Tagastusnõude täitmine ei peatu seega automaatselt MKS § 107 lg s 1 näidatud sündmuse saabumisel, vaid tuleb peatada maksuhalduri motiveeritud otsusega ja otsuses fikseeritud konkreetse tähtajani. Juhul, kui tähtajana on märgitud otsuse jõustumine väärteomenetluses, langeb väärteomenetluse lõpetamisel ära peatamise alus. Seega tuleb juhul, kui maksuhaldur peab vajalikuks tagastusnõue peatada ka kriminaalmenetluse ajaks, teha selleks MKS § 107 lg 2 alusel uus otsus.

3. MKS § 116 lg 2 näeb ette, et juhul, kui maksuhaldur ei ole täitnud tagastusnõuet seadusega sätestatud tähtaja jooksul, on ta kohustatud arvestama tähtpäevaks tagastamata summalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mil enammakse tagastamine pidi toimuma, kuni selle tagastamise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. See tähendab, et intressi arvestamisel ei arvestata maha seda aega, mil tagastusnõude täitmise tähtaega oli pikendatud või peatatud. Maksuhaldur peab intressisumma ise välja arvutama. Kui maksuhaldur rikub seda kohustust, siis on maksukohustuslasel tulenevalt MKS § 116 lg st 4 õigus esitada maksuhaldurile taotlus intresside arvutamiseks ja tasumiseks ning maksuhalduri keeldumise korral esitada vastavasisuline kaebus halduskohtule.

4. Kohustamiskaebuse rahuldamisel ei ole õige kohustada maksuhaldurit tagastama kaebajale sisendkäibemaksu. Kohus peab arvestama võimalusega, et tagastamisele kuuluv summa võib olla muutunud seoses kaebaja poolt vahepealsel ajal tehtud tehingutega või muude asjaoludega. Õige on kohustada maksuhaldurit toimingu tegemist uuesti otsustama, mis tähendaks maksuhalduri kohustust uuesti hinnata, kas sisendkäibemaksusumma tuleb kaebajale tagastada ja kui, siis millises summas, või on vajalik teha uus otsus tagastamise peatamiseks.

Riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse resolutsiooni muutmata, kuid täiendas ringkonnakohtu otsuse põhjendusi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est