Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kahju hüvitamine asja hävimise tõttu

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-19-13

Riigikohtu 03.04.2013 lahend nr 3-2-1-19-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja ja kostja olid sõlminud töövõtulepingu sõiduki remontimiseks. Töövõtulepingu täitmise ajal sai sõiduk kostja tegevuse tõttu vigastada. Asjatundja arvamuse järgi ei olnud sõiduki taastamine majanduslikult põhjendatud ning hageja nõudis kostjalt asja hävimise tõttu tekkinud kahju hüvitamist.

Maakohus rahuldas hagi osaliselt leides, et samaväärse sõiduki kasutamise kulu hüvitamise nõue ja muud kulud tuleb jätta rahuldamata. Hageja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osaliselt ja mõistis kostjalt hageja kasuks täiendavalt välja põhivõla ja viivise. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb osaliselt tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ning menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.

2. Üldjuhul tuleb pidada kolmanda isiku poolt kahjustatud eseme ülevaatust ja vigastuste kindlakstegemist vajalikuks, st võlaõigusseaduse § 128 lg 3 järgi mõistlikuks. Sõna „mõistlikkus" selles sättes hõlmab kõigepealt kulude vajalikkust, st kas kulutused olid mõistlikult võttes paratamatud.

3. Asjaolu, et kostja ei ole kulutuste suurusele vastu vaielnud, ei saa käsitada kostjapoolse omaksvõtuna. Eeldatava omaksvõtu korral peab kohus võimalusel küsima poole seisukohta asjaolu kohta ning alles siis, kui pool ei avalda pärast seda otseselt või kaudselt tahet asjaolu vaidlustada, on alust lugeda, et pool on asjaolu omaks võtnud.

4. Hüvitis peab olema nii suur, et kannatanul oleks võimalik kahju hüvitamise hetkel soetada samaväärne asi, st kohtumenetluses tuleb lähtuda uue samaväärse asja soetamise kuludest võimalikult kohtuotsuse tegemise aja seisuga.

5. Nii maa- kui ka ringkonnakohtu otsusega hagi osaliselt rahuldati. Sellises olukorras ei ole alust mõista hagejalt riigilõiv, mille tasumiseks hageja menetlusabi sai, riigituludesse välja lähtudes hagi rahuldamise ulatusest. Menetlusabi saanud hagejalt saab riigilõivu riigituludesse välja mõista üksnes juhul, kui hagi jääb tervikuna rahuldamata.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ja saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est