Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kahju hüvitamisest eluasemekindlustuse puhul

Riigikohtu 07.11.2012 lahend nr 3-2-1-125-12

http://www.nc.ee/?id=11&;tekst=RK/3-2-1-125-12

Viide õigusaktidele: 

Asjaolud

Hageja elamu sai kahjustada tulekahju tagajärjel. Kostja (kindlustusandja) keeldus kindlustushüvitise maksmisest hagejale põhjusel, et tulekahju toimumise ajal poolte vahel kehtinud leping sisaldas tingimust, mille kohaselt ei olnud kindlustusandjal kahju hüvitamise kohustust, kui kahju on tekkinud ebakvaliteetse ehitusmaterjali, ebakvaliteetse ehitustöö või hooldustöö tõttu. Vaidlusalune eritingimus oli sõnastatud poliisil. Hageja esitas hagi kostjalt kindlustushüvitise väljamõistmiseks.

Maakohus rahuldas hagi ja mõistis kogu nõutava summa välja. Kostja esitas apellatsioonkaebuse ning ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja tegi asjas uue otsuse, millega jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et vaidlusalune eritingimus on märkega poliisil selle sisust eraldi esile tõstetud, hageja pole sellele kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis vastu vaielnud ja tingimus oli talle siduv. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu.
2. Kindlustusandja ei täitnud võlaõigusseaduse (VÕS) § 436 lg-s 2 sätestatud tingimust, mis näeb ette, et kindlustusandja on juhtinud kindlustusvõtja tähelepanu igale kõrvalekaldumisele kindlustusvõtja avaldusest ning iga kõrvalekaldumine tuleb eraldi ära näidata. Kui seda ei ole järgitud, ei saa muudatust poliisil käsitada pakkumusena ja leping tuleb lugeda sõlmituks kindlustusvõtja avalduses sisaldunud tingimustel.
3. Ringkonnakohus leidis õigesti, et kuna kindlustuslepingu järgi on soodustatud isikuks pank, siis on maakohus ebaõigesti välja mõistnud kindlustushüvitise hageja kasuks. Kui hageja soovib viia haginõude kooskõlla VÕS-i § 425 lg-ga 1, saab ta apellatsioonimenetluses oma hagi täiendada. Kolleegium leiab, et tegemist ei oleks hagi muutmisega.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est