Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Käendaja vastutusest üürilepingust tuleneva võla eest

Riigikohtu 05.11.2012 lahend nr 3-2-1-124-12

http://www.nc.ee/?id=11&;tekst=RK/3-2-1-124-12

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (üürileandja) sõlmis üürnikuga üürilepingu ning üürniku juhatuse liikmest kostja käendas kõiki üürniku rahalisi kohustusi. Üürilepingu lisa sõlmimisega lõpetati üürniku ja üürileandja vahel üürileping ning nõuete tagamiseks seati mh ka tagatis. Kuna kostja ei täitnud oma kohustust, siis hageja nõudis võla ja viivise väljamõistmist. Kostja arvates lõppes käendusleping üürilepingu lisa sõlmimisega, kuna uus kokkulepe on sisuliselt kompromissileping. Poolte vahel oli vaidlus, kas kostja peab käenduslepingu järgi vastutama üürniku üürilepingust tuleneva võla eest või on käendusleping üürilepingu lisa sõlmimisega lõppenud.

Maakohus rahuldas hagi ning mõistis kostjalt hageja kasuks välja põhivõla ja viivise. Ringkonnakohus rahuldas kostja apellatsioonkaebuse ja tühistas maakohtu otsuse. Ringkonnakohus leidis, et uue nõude tagamise kokkuleppega kaotas varasem kehtivuse. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada, kuna ringkonnakohus luges sisuliste põhjendusteta üürilepingu lõpetamise kokkuleppe kompromissiks ja jagas sellest tulenevalt vääralt tõendamiskoormuse.
2. Kolleegiumi seisukohalt ei ole kompromissilepingu olulised tunnused tuvastatud, sest esitatud asjaoludest ei nähtu, et hageja ja üürniku vahel olnuks mingit ebaselgust nendevahelise suhte osas või pooled oleksid lisa sõlmides teinud mingeid vastastikuseid järeleandmisi.
3. Kolleegiumi arvates on ringkonnakohus ebaõigesti jaotanud asjaolude tõendamiskoormuse. Kostjal lasus tõendamiskoormus selle kohta, et käendus on lõppenud.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est