Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Vabade ametikohtade pakkumine koondamise korral

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-16-340/39

Riigikohtu halduskolleegiumi 27.03.18 otsus nr 3-16-340/39

Asjaolud

Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA) vabastas isiku teenistusest koondamise tõttu, mille peale esitas isik halduskohtule kaebuse koondamise õigusvastasuse tuvastamiseks ja hüvitise väljamõistmiseks. Halduskohus rahuldas kaebuse osaliselt tuvastades koondamisteate õigusvastasuse ning mõistis välja hüvitise. Asutus esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. PPA esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kehtivast õigusest ega senisest kohtupraktikast ei tulene reeglit, mille kohaselt peaks asutus ametnikule selgitama kindla ametikoha pakkumist ning põhjendama teiste ametikohtade pakkumata jätmist. Ametiasutusel on aga kohustus põhjendada ametikohtade pakkumata jätmist tagantjärele juhul, kui kohtumenetluses seatakse kahtluse alla koondamise õiguspärasus.

2. Kui ametiasutuses leidub vabu ametikohti, mida tööandja ei pea isiku jaoks sobivaks, peab asutus isiku taotlusel esitama vabade ametikohtade loetelu. Eelmainitu võimaldab koondataval kontrollida, kas asutus on püüdnud koondamist vältida ning nimetada ametikohad, mis isiku arvates talle sobivad. Kuigi ametikoha leidmine ja pakkumine on asutuse kohustus, ei välista see isiku aktiivsust sobiva ametikoha väljaselgitamisel. Koondatava poolt osutatud ametikohtade pakkumata jätmist peab põhjendama ametiasutus. Vabade ametikohtade loetelu esitamata jätmine ei too siiski kaasa koondamise õigusvastasust juhul, kui sobivad vabad ametikohad puudusid.

3. Politseiametnikule on kehtestatud erinõuded, millele vastamiseks peab isik tegema teatud soorituse või andma asutusele nõusoleku teatavate toimingute tegemiseks. Avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 90 lõige 7 kohustab asutust tegema koondatavale konkreetset pakkumist, mitte nõudma ametnikult sooritust või saama temalt nõusolekut.

Riigikohus rahuldas Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioonkaebuse, tühistas haldus- ja ringkonnakohtu otsused ning tegi uue otsuse kaebuse rahuldamata jätmise osas. 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est