Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tõendamiskoormise jaotus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-8246/51

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 04.04.2018 otsus nr 2-16-8246/51

Asjaolud

Tellija esitas maakohtule töövõtja vastu hagi põhivõla ja viivise väljamõistmiseks, mille tulemusel arestis kohus kostja kontod. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning tühistas hagi tagamise määruse. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille tulemusel tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse ja rahuldas hagi osaliselt. Kostja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Akende laius mõjutab hoone välisilmet, mille säilimise vastu on tellijal põhjendatud huvi. Selline huvi peab töövõtjale olema lepingu sõlmimisel äratuntav tulenevalt võlaõigusseaduse § 29-st.

2. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 230 lõikest 1 tulenevalt peavad pooled tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad nõuded ja vastuväited, ning võivad eraldi kokku leppida tõendamiskoormise jaotuse erinevalt seadusest. Seetõttu, kui pooled on lepingus kokku leppinud, et lahkhelide korral peab teostatu vastavust lepingu nõuetele tõendama töövõtja, on objekti lepingutingimustele vastavuse tõendamine kostja kohustuseks.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ning ringkonnakohtu otsuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est