Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lepingulise kohustuse täitmise eest tavaliselt tasutava hinna väljaselgitamine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-07-39570/406

Riigikohtu 13.12.2017 lahend nr 2-07-39570/406

Asjaolud

OÜ esitas maakohtule hagi kostja I, kostja II, kostja III, kostja IV, kostja V ja kostja VI vastu tunnustamaks rahalist nõuet, rahalist täiendavat nõuet ja nõuet tagavat kommertspanti, mille kohus jättis rahuldamata. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, milles kohus jättis tunnustamata täiendava rahalise nõude ja kommertspandiõiguse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule. Maakohus jättis hagi rahuldamata, mille peale esitas hageja apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata. Riigikohus rahuldas hageja kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule. Ringkonnakohus jättis hageja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Hageja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) 28 lõige 2 näeb ette kaks järjestatud võimalust, kuidas konkreetse tasukokkuleppe puudumisel tasu arvestada. Kohus peab andma isikule tõendite esitamiseks tähtaja, et isikul oleks võimalus tõendada lõiget 2 esimese alternatiivi mõttes. Kui isik on esitanud selge arvestuse võimalike seadmete üürihindade kohta, saavad kostjad esitada vastuväiteid. Tavapärase tasu puudumist on võimalik tõendada näiteks võrreldavate seadmete üürikuulutuste puudumisega, võimalik on esitada asjatundja arvamus või teha ekspertiis. Vaid juhul, kui isik tavapärast tasu või selle puudumist ei tõenda, saab kohus jätta tasunõude täies ulatuses rahuldamata.

2. Kui kohus leiab uuel läbivaatamisel, et seadmete tavapärast tasu ei ole mõistlikult võimalik välja selgitada, peab kohus andma isikule võimaluse tõendada mõistliku tasu suurust VÕS § 28 lõike 2 teise alternatiivi mõttes.

3. Kohus peab andma hinnangu, kas on võimalik tuvastada lepingu sõlmimise ajal lepingu täitmise kohas seda liiki lepingulise kohustuse täitmise eest tavaliselt tasutav hind VÕS § 28 lõike 2 esimese alternatiivi mõttes. Kui kohus leiab, et isik on tõendanud tavalise tasu puudumise, peab kohus tuvastama, milline on vastavalt asjaoludele mõistliku tasu suurus VÕS § 28 lõike 2 teise alternatiivi mõttes.

4. Nõude tunnustamise hagi hind on hüve väärtus, mille saamise õigus on hagejal hagi rahuldamisel, arvestades pankrotimenetluses hageja nõude rahuldamise tõenäolist ulatust. Kui olemasolevate ja täiendavate, ilma ebamõistliku ajakuluta kättesaadavate andmete põhjal ei ole võimalik hinnata, milline on pankrotimenetluses hageja nõude rahuldamise tõenäoline ulatus, tuleks ebaselgeks jäänud osas tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 136 lõike 1 alusel eelduslikult hinnata nõude rahuldamise tõenäoliseks ulatuseks üldjuhul 50%.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est