Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hüvitis omandiõiguse riive eest

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-14-60492/165

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28.03.18 otsus nr 2-14-60492/165

Asjaolud

Avaldaja esitas maakohtule avalduse avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramiseks, mille kohus rahuldas ning jättis jõusse esialgse õiguskaitse abinõu. Puudutatud isikud esitasid määruskaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kaebajad esitasid määruskaebuse, mille tulemusel tühistas Riigikohus ringkonnakohtumääruse osaliselt, saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule ning tühistas esialgse õiguskaitse abinõu. Ringkonnakohus tühistas maakohtu määruse korteriomanikele ühise hüvitise määramise osas ning määras igale korteriomanikule eraldi hüvitise. Kaebajad esitasid Riigikohtule määruskaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 156 lõike 1 järgi on koormatud kinnisasja omanikel õigus saada lisaks maamaksu ja juurdepääsutee korrashoiu kulude hüvitamisele hüvitist ka omandiõiguse riive eest vastavalt saadavale kasutuseelisele. Koormatud kinnisasja omanikule tuleb maksta hüvitist omandiõiguse riive eest ka siis, kui juurdepääs määratakse mööda olemasolevat erateed ning juhul, kui koormatava kinnisasja omanik hakkab juurdepääsuteed ka ise kasutama.

2. Koormatud kinnisasja omanikule määratav hüvitis peab sisaldama ka hüvitist omandiõiguse riive eest. Hüvitise suuruse määramisel tuleb arvestada juurdepääsu taotleja huve, hüvitise maksmisega kaasnevat koormist ja taotlemise asjaolusid. Eelkõige tuleb arvesse võtta, millistel asjaoludel on taotleja juurdepääsust avalikule teele ilma jäänud ning kui juurdepääsu puudumine on tingimust taotlejast sõltumatutest asjaoludest, näiteks maareformist, võib olla alus hüvitise vähendamiseks.

3. Varasema praktika kohaselt peeti juurdepääsutasu osaks ka hüvitist omandi kitsendamisega kaasneva vara väärtuse vähenemise eest ning see tasu tuli asendada hüvitisega, mis tuleb koormatava kinnisasja igakordsele omanikule maksta kasutuseelise alusel. Juurdepääsu kasutamise eest saadava kasutuseelise hüvitamise eesmärgiks on tagada kinnisasja omanikule seisund, milles ta oleks olnud, kui ta oleks saanud juurdepääsualust maatükki juurdepääsuta ise kasutada ka mõnel muul otstarbel. Juurdepääsutasu peab sisaldama ühe osana ka hüvitist omandiõiguse riive eest ehk hüvitist kasutuseelise alusel, sõltumata asjaolust, kas juurdepääsu puudumine on tingitud juurdepääsu taotlejast sõltuvatest või sõltumatutest asjaoludest. Erisus seisneb, et kui juurdepääs kaotati juurdepääsu taotlejast sõltumatutel asjaoludes, annab see alust väljamõistetava hüvitise vähendamiseks.

Riigikohus rahuldas osaliselt määruskaebuse, tühistas ringkonnakohtu määruse hüvitise välja maksmata jätmise osas ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est