Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Avalik-õiguslik koormis kaasomandil

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-14-25115/48

Riigikohtu 20.12.2017 lahend nr 2-14-25115/48

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi põhivõla ja viivise väljamõistmiseks, mille kohus rahuldas osaliselt. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille tulemusel tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse hagi osalise rahuldamise osas ja jättis uue otsusega hagi rahuldamata. Hageja pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Korteriomandiseaduse (edaspidi KOS) § 13 lõike 1 kohaselt tasub korteriomanik kaasomandil lasuvad maksud, kannab avalik-õiguslikud reaalkoormatised ja kaasomandi majandamise kulutused ning saab kaasomandi majandamisest vilja võrdeliselt talle kuuluva kaasomandiosa suurusega. KOS § 13 lõige 1 on sisuliselt väga sarnane asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 75 lõikega 1, mille kohaselt annab AÕS § 75 lõige 1 teistele kaasomanikele omavahelises suhtes õiguse nõuda, et iga kaasomanik osaleks ühiste kulutuste kandmises. KOS § 13 lõige 2 sätestab sõnaselgelt korteriomaniku nõudeõiguse teiste korteriomanike vastu kaasomandi eseme korrashoiu ja valitsemise kulude hüvitamiseks. KOS § 13 lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks tuleb silmas pidada lõikes 3 sätestatut, mille kohaselt ei ole korteriomanik kohustatud hüvitama kaasomandi eseme korrapäraseks korrashoiuks vajalikest kulutustest suuremaid kulutusi, millega ta ei ole nõustunud.

2. KOS § 13 lõikes 1 sätestatud avalik-õiguslik reaalkoormatis ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 36 lõigetes 2 ja 3 sätestatud koormis on piisavalt sarnase sisuga, et oleks võimalik järeldada KOKS § 36 lõigete 2 ja 3 koormise hõlmatust KOS § 13 lg 1 järgse avalik-õigusliku reaalkoormatise mõistega. KOS § 13 lõige 1 annab seetõttu korteriomanikule nõudeõiguse teise korteriomaniku vastu, kui ta on täitnud kaasomandil KOKS § 36 alusel kehtestatud koormisest tulenevad kohustused, tehes selleks vajalikke kulutusi rohkem, kui ette näeb tema kaasomandiosa suurus.

3. Alates 1. juulist 2014 on samalaadne avalik-õiguslik koormis kehtestatud ka seaduse tasandil, kuivõrd ehitusseadustiku § 97 lõige 6 näeb ette linnas, alevis või alevikus teega külgneva maatüki omaniku kohustuse korraldada sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est