Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pankrotihalduri tasu vähendamine. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-155-16

Riigikohtu 08.02.2017 lahend nr 3-2-1-155-16

Viited õigusaktidele

Asjaolud

Maakohus kuulutas välja võlgniku pankroti ja nimetas pankrotihalduri, kes esitas kohtule kinnitamiseks lõpparuande, palus pankrotimenetluse lõpetada ja määrata enda tasu. Lõpparuandele esitas vastuväite võlausaldaja. Võlgnik esitas avalduse kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks, millele esitas vastuväite võlausaldaja OÜ. Maakohus kinnitas lõpparuande, lõpetas pankrotimenetluse ja jättis rahuldamata võlgniku avalduse. Võlgnik ja võlausaldaja esitasid ringkonnakohtule määruskaebuse, mille kohus jättis rahuldamata ja maakohtu määruse muutmata. Võlgnik ja võlausaldaja esitasid määruskaebused Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.Pankrotiseaduse (PankrS) § 65 lg 5 esimese lause alusel määrab kohus üldjuhul pankrotihaldurile tasu PankrS § 65.1 lg-s 1 sätestatud alammääras.

2.Alammäärast väiksema tasu saab PankrS § 65 lg 5 kolmanda lause järgi määrata juhul, kui alammääras tasu suurus ei vasta halduri tehtud töö mahule ja vastutusele. Tuvastada tuleb, et halduri ülesanded pankrotimenetluses olid tavapärasest lihtsamad või esineb muu eriline asjaolu, mis seab kahtluse alla halduri õiguse saada alammääras tasu.

3.Pankrotihalduri tasu vähendamise vajaduse esinemisel ei tohi tasu PankrS § 65.1 lg 4 järgi olla väiksem kui 1% pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest ning halduri muu tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud rahast.

4.Kohtul on PankrS § 171 lg 2 alusel kaalutlusõigus otsustamaks kohustustest vabastamine menetluse algatamise üle. Kui esineb mõni PankrS § 171 lg 2 p-des 1-5 sätestatud menetluse algatamata jätmise alus, võib kohus kohustustest vabastamise menetluse algatamisest keelduda.

Riigikohus jättis määruskaebused rahuldamata ja ringkonnakohtu määruse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est