Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kütuse müüja käibemaksu tagatise ülevaatamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-72-16

Riigikohtu 07.02.2017 lahend nr 3-3-1-72-16

Viited õigusaktidele

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) määras otsusega kütuse müüjale käibemaksu tagatiseks 0 eurot. MTA tunnistas otsuse edasiulatuvalt kehtetuks ja määras kaebajale tagatiseks 100 000 eurot, kuna kaebaja ei vasta tagatise vähendamist lubavatele nõuetele. Kütuse müüja esitas kaebuse halduskohtule, milles taotles MTA otsuse tühistamist ja otsuse täitmise peatamist kohtumenetluse ajaks. Halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitse taotluse. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Kütuse müüja esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule, mille kohus jättis rahuldamata. Kütuse müüja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.Võimalust haldusakt kehtetuks tunnistada ei saa tuletada vedelkütuse seaduse (VKS) § 4.2 lg 5 kumulatiivsest loetelust, kuna normis ei ole hoiatust, et neile tingimustele mittevastav isik kaotab õiguse vähendatud tagatisele.

2.Et isikul ei tekiks kaitstavat usaldust haldusakti kehtima jäämise vastu, peab ta olema teadlik haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalustest. Märge, et olukorra reguleerimise uue haldusaktiga kaotab vana kehtivuse, sellist selget hoiatust ei kujuta.

3.Kui kehtetuks tunnistamise võimalus on tingimuslik, nagu alates 7. juulist 2012 kehtivas VKS § 4.2 lg-s 4, on isikul õiguspärane ootus haldusakti kehtima jäämise vastu siis, kui haldusakti kehtetuks tunnistamise aluseks olevad tingimused pole täidetud.

4.Kuna VKS näeb erinormina tagatise ümbervaatamiseks ette konkreetse aluse (VKS § 4.2 lg 4), ei ole haldusmenetluse seadustiku (HMS) § 66 lg 2 p 2 kohaldatav. HMS § 58 järgi ei too ebaõige õigusliku aluse nimetamine haldusaktis kaasa haldusakti tühistamist, kui õiguslik alus haldusakti andmiseks on iseenesest olemas ning haldusakt on sellega kooskõlas.

5.Maksuhalduri ülesanne on VKS § 4.2 lg-s 4 toodud asjaolusid analüüsides hinnata, kas käibemaksukohutuse täitmata jäämise risk on kasvanud sellisel määral, et tagatist tuleb suurendada.

6.VKS § 4.2 lg 4 tingimuste loetelu on lahtine, mis annab riski hindamisel võimaluse kasutada ka näiteks VKS § 4.2 lg-s 5 nimetatud või paragrahvis nimetamata asjaolusid.

7.Kasvanud riskile viitab eriti see, et kütuse müüja keeldus täitmast dokumentide esitamise ja teabe andmise korraldust. Kui maksuhaldurile ei esitata käibemaksu arvestamise ja deklareerimise õigsuse kontrollimiseks vajalikke dokumente ja teavet, on maksuseaduste eiramise kahtlus piisavalt põhjendatud, et tõsta vähendatud tagatis vähemalt seaduses ettenähtud tasemele.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ja ringkonnakohtu otsuse muutmata, täiendades otsuse põhjendusi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est