Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kompromisskokkuleppe alusel hüvitise nõudmine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222582968

Riigikohtu 10.02.2017 lahend nr 3-2-1-148-16

Viited õigusaktidele

Asjaolud

Üürnik sõlmis kostjaga kompromisskokkuleppe, mille kohaselt kohustus üürnik loobuma kostja vastu esitatud hagist ning kostja tasuma üürnikule hüvitise. Kostja ei tasunud hüvitist. Üürnik loovutas oma nõuded hagejale. Hageja esitas maakohtule kostja vastu hagi, milles palus kostjalt enda kasuks välja mõista võlgnevuse ja leppetrahvi. Maakohus jättis hagi rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule, mille kohus jättis rahuldamata. Hageja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.Kohtud on jätnud käsitlemata kokkuleppe kui terviku ja pole arvestanud lepingu olemuse (VÕS § 578), eesmärgi ning kõikide muude tingimustega.

2.VÕS § 578 lg 2 loob vaid eelduse, et lepingupooled on oma senistest nõuetest loobunud.

3.Hindamata on lepingu p-s kokku lepitud võlasuhte lõpetamine ja üürniku lepingu p-s sisalduv kinnitus, et üürilepingust tulenevad nõuded üürileandja vastu puuduvad. Seega võivad üürniku üürilepingust tulenevad nõuded olla lõppenud VÕS § 186 p 4 ja VÕS § 207 lg 1 alusel. Sellega võib olla saavutatud kostjast üürileandja peamine eesmärk – lõpetada üürisuhe ja välistada sellest tulenenud üürniku nõuded.

4.Kokkuleppe ja praeguse ringkonnakohtu otsuse jõustumise tagajärjel oleks võinud tekkida olukord, kus üürnikul puuduvad üürilepingust tulenevad mistahes nõuded üürileandja vastu ning üürnikul ja hagejal puudub lepingust tulenev hüvitise nõue. Küll aga säilivad üürileandja nõuded üürniku vastu.

5.Hea usu põhimõtte (VÕS § 6 lg 2) kohaldamine on õiguse kohaldamise küsimus, mida saavad Riigikohtu praktika kohaselt teha kõik kohtud, sõltumata poolte õiguslikest väidetest.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtus otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. Otsusele on lisatud eriarvamus.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est