Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Auto ja kahjuhüvitise väljanõudmine eraparkla pidajalt

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222582845

Riigikohtu 26.01.2017 lahend nr 3-2-1-82-16

Viited õigusaktidele

Asjaolud

Isik esitas maakohtule hagi eraparkla pidaja vastu, milles palus kohustada kostjat isikule üle andma sõiduauto valdus ja mõista kostjalt välja hüvitis asendusauto kasutamise eest. Maakohus tagas hagi ja kohustas kostjat andma auto üle. Kostja esitas määruskaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata.

Maakohus rahuldas isiku hagi, kohustas kostjat andma auto valduse hagejale üle ja mõistis kostjalt hagejaks kasuks välja hüvitise. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1.Hageja ei ole esitanud auto väljanõudmise nõuet auto omanikuna, vaid selle valdajana, sellise nõude õiguslik alus on asjaõigusseaduse § 45 lg 1, mis annab valdajale valduse äravõtmise korral õiguse nõuda valduse taastamist nõudja suhtes omavoliliselt valdajalt

2.Kostja vastuväited auto väljaandmisest keeldumisel saavad tugineda kas pandiõigusele, kohustuse täitmisest keeldumise õigusele või lepingule.

3. Kuigi üldjuhul peab kumbki pool tõendama neid asjaolusid, millele tema nõuded ja vastuväited tuginevad ning lepinguga seotud asjaoludele peaks tuginema kostja, on autojuhi isikuga seotud asjaolude väljaselgitamine hageja kui auto vastutava kasutaja kontrolli alla ja kostjal on objektiivselt võimatu või oluliselt raskendatud selle kohta tõendeid esitada. Tõendamiskoormis tuleb ümber jagada ja parkimislepingu pooleks saab lugeda hagejat, kui ta ei tõenda, et autot juhtis muu isik.

4.Hageja kahju hüvitamise nõude eelduseks on kostjal auto valdamise või selle väljaandmisest keeldumise õiguse puudumise tuvastamine.

5.Asendusauto üürimise kulude hüvitamiseks tuleb mh kindlaks teha võlaõigusseaduse § 132 lg 4 esimese lause eelduste täidetus, sh see, kas asendusauto kasutamine oli hagejale vajalik või kasulik.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. Asja uuel läbivaatamisel peab ringkonnakohus selgeks tegema kostja nõude ning parkimistingimused, mille alusel kostja nõuded võisid tekkida.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est