Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Vahekohtu otsuse tühistamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-186-15

Riigikohtu 02.03.2016 lahend nr 3-2-1-186-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Vene Föderatsiooni äriühing X (avaldaja) esitas maakohtule avalduse, milles palus tunnistada täidetavaks vahekohtuniku tehtud otsuse, millega mõisteti OÜ-lt X avaldaja kasuks välja 220 599 eurot 49 senti. Maakohus rahuldas avalduse. Riigikohus tühistas maakohtu määruse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale maakohtule. Riigikohus leidis, et maakohus ei ole OÜ-d X vahekohtu otsuse täidetavaks tunnistamise menetlusest seaduse kohaselt teavitanud.

Maakohus jättis asja uuel läbivaatamisel avalduse rahuldamata ja tühistas vahekohtu otsuse. Avaldaja esitas määruskaebuse. Ringkonnakohus tegi uue määruse, millega rahuldas avalduse. OÜ X pöördus Riigikohtusse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas vahekohtu otsus on või võib olla TsMS-i § 751 lg 2 p 2 tähenduses vastuolus heade kommetega (avaliku korraga), mille tõttu tuleks otsus tühistada.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegiumi hinnangul hõlmab TsMS-i § 751 lg 2 p 2 lisaks vahekohtu otsuse erandlikele, kuid olemuslikele materiaalõiguslikele probleemidele (nt otsus, millega mõistetakse välja karistuslik kahjuhüvitis vms), mh ka need olulised menetlusreeglite rikkumised, mida ei ole kirjeldatud TsMS-i § 751 lg-s 1. Üheks selliseks reegliks on vahekohtuniku neutraalsuse nõue.

2. Heade kommete ja Eesti avaliku korraga (public policy, ordre public) oleks vastuolus, kui vahekohtu otsuse langetaks vahekohtunik, kes samal ajal esindab ühe vahekohtumenetluse poole huve. Praegusel juhul on tegemist vahekohtu otsuse tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise menetlusega. TsMS-i § 751 lg 2 p 2 kohaselt kontrollib kohus tühistamismenetluses omal algatusel (või poole avalduse alusel), kas vahekohtu otsus on vastuolus Eesti avaliku korraga või heade kommetega.

3. Vahekohtu otsuse tühistamise aluse olemasolu peab tühistamise või tunnustamise menetluse iseloomu arvestades (vahekohtu otsuse tühistamise võimalused on erandlikud) tõendama isik, kellele vahekohtu otsuse tühistamine kasuks tuleks. Praeguses asjas on see OÜ X. Vahekohtu otsuse tühistamine või selle tunnustamisest keeldumine vahekohtuniku erapoolikuse tõttu on võimalik, kui poolel ei olnud võimalik asjakohast vastuväidet varem maksma panna.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est